Процедури по ЗОП до 15 април 2016


Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на общинските заведения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на общинските заведения Документация за участие Образци на документи  СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ Дата: 27/01/2015 Час: 15:00 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ Дата: 27/01/2015 Час: 15:00 УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ Дата: 28/01/2015 Час: 11:00 Място: гр.…

Абонаментна поддръжка на програмни продукти „Прием" и „Сладко бебе", внедрени за нуждите на детски градини и детски ясли - Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Абонаментна поддръжка на програмни продукти „Прием" и „Сладко бебе" /модул за наблюдение и контрол на детски ясли/ внедрени за нуждите на детски градини и детски ясли - Стара Загора Решение  Доклад на комисията за провеждане на договаряне в процедура на договаряне без обявление за…

Извършване на автобусни превози за нуждите на община Стара Загора по обособени позиции

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Извършване на автобусни превози за нуждите на община Стара Загора по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 Извършване на автобусни превози за учениците до 16-годишна възраст в средищните училища по селата в Община Стара Загора и до гр. Стара Загора за учебната 2014/2015 г. Обособена позиция…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Ст. Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора"    Решение 03/12/2014, 16:30 Обявление 03/12/2014, 16:30 Документация за участие 03/12/2014, 16:30 Образци на документи 03/12/2014, 16:30 Техническа…

Дейности, свързани с осигуряване на информиране и публичност, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» №BG051PO001-5.2.12-0078-C0001, по проект: „У дома, а не в дом"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Дейности, свързани с осигуряване на информиране и публичност, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» №BG051PO001-5.2.12-0078-C0001, по проект: „У дома, а не в дом"   Документация за участие  Образци на документи Ръководство за информиране и публичност СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ…

Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект на община Стара Загора “Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора”

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект на община Стара Загора “Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско…

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „BG 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „BG 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора", с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия Механизъм на ЕИП"  Документация за участие  Образци на документи Заявление за закупуване на…

Доставка на канцеларски материали по проект BG 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Доставка на канцеларски материали по проект BG 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора", финансиран по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство"  Документация за участие  Образци на документи Заявление за закупуване на документация   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ…

Организация и провеждане на обучения по проект „Повишаване квалификацията на служителите за постигане на по-ефективна администрация"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Организация и провеждане на обучения по проект „Повишаване квалификацията на служителите за постигане на по-ефективна администрация" Документация за участие  Образци на документи Проект на договор Заявление за закупуване на документация   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ Дата: 19/12/2014 Час: 15:00 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали