Организиране и провеждане на професионално обучение по проект "Красива България" на регистрирани в ДБТ безработни лица

Размер на шрифта: A A A

 

О Б Я В А

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"
НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА - бенефициент по Проект „Красива България" обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано за 2015 г. с Министерство на труда и социалната политика споразумение по Проект „Красива България".

Курсът за професионално обучение е по специалността: „озеленяване и цветарство ", код по СППОО 6220301, за придобиване на ПЪРВА квалификационна степен.
Общият брой на курсистите е 17
Курсът за професионално обучение е с продължителност 300 учебни часа (41 дни).
Максималната цена за професионалното обучение на един безработен е 450 лева.

Всички обучаващи организации с образователни програми, съответстващи на Закона за професионалното образование и обучение, които са регистрирани в НАПОО по установения ред и желаят да участват в провеждането на горепосочения курс, са поканени да представят оферта, съдържаща следните документи и попълнени в оригинал образци на приложения:
1. Приложение – Административни сведения;
2. Лицензия от НАПОО (заверено копие);
3. Заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (важи при участник обединение);
4. Приложение – Декларация за сходни услуги.;
5. Приложение – Описание МТБ;
6. Списък на преподавателския състав за специалността, съдържащ име, трудов стаж, образование и доказващи квалификацията документи (оригинал);
7. Заверена от НАПОО учебна програма (оригинал);
8. Приложение – План-сметка;
9. Приложение– Ценово предложение;
10. Приложение – Договор за професионално обучение (оригинал на проекта за договор);

Техническо задание  257.02 KB 04/05/2015, 10:18

Образци на документи 70.03 KB 04/05/2015, 10:18

 Изборът на изпълнител на професионалното обучение ще се осъществи чрез избор на кандидат, предложил най-ниска цена.

Офертите се приемат до 15:00 ч. на 11.05.2015 г. в сградата на Община Стара Загора, адрес: бул. „Цар Симеон Велики" № 107, ет. 3, стая 306

Всяка оферта следва се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да има надпис: „Предложение за извършване на услуга с предмет: Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност „ озеленяване и цветарство", с код по СППОО: 6220301, за придобиване на първа квалификационна степен", както и адрес на участника за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за подаване или в незапечатан или скъсан плик няма да се приемат и ще се връщат незабавно на подателите.

Допълнителна информация за организиране и провеждане на курса за професионално обучение може да се получи на тел.: 042/614 813 (лице за контакт: Мария Боянова).

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Протокол 154.43 KB 15/05/2015, 17:05

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали