Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект на община Стара Загора “Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора”

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект на община Стара Загора “Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”

Решение 26/11/2014, 17:00

Обявление 26/11/2014, 17:00

Документация за участие 26/11/2014, 17:00 

Образци на документи 26/11/2014, 17:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 29/12/2014
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 29/12/2014
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 05/01/2015
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация


Разяснения от 18.12.2014 год.

Съобщение за отваряне на ценови оферти от 15.01.2015 г.


Протоколи и Решение от заседания на комисията, назначена с заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите 
Информация за датата и основанието на освободени и върнати гаранции за участие в обществена поръчка
Договор - обособена позиция № 1
 
Договор - обособена позиция № 2
 
Договор - обособена позиция № 3
 
Договор - обособена позиция № 4
 
Договор - обособена позиция № 5
 
Договор - обособена позиция № 6
 
Договор - обособена позиция № 7
 
Договор - обособена позиция № 8
 
Договор - обособена позиция № 9
 
Договор - обособена позиция № 10

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали