Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 3 обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията…

Подобряване на експлоатационните характеристики на отводнителните системи в населените места в Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  „Подобряване на експлоатационните характеристики на отводнителните системи в населените места в Община Стара Загора"   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 18/05/2016Час: 15:00СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ…

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 3 обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на…

Почистване и възстановяване на замърсени терени, общинска собственост в землища на населени места в Община Стара Загора, вкл. извозване на събраните от тях количества отпадъци до инсталации за обезвреждане

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ   „Почистване и възстановяване на замърсени терени, общинска собственост в землища на населени места в Община Стара Загора: с. Бенковски, с. Борилово, с. Братя…

Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки на територията на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ"Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ…

Изпълнение на СМР във връзка с извършените дейности по Проект BG161PO001-1.2.01-001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г. по 5 обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  „Изпълнение на СМР във връзка с извършените дейности по Проект BG161PO001-1.2.01-001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г. по 5 обособени…

Основен ремонт на Детска ясла № 8 „Кокиче“ , ул. „Георги Сава Раковски” №54, гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  „Основен ремонт на Детска ясла № 8 „Кокиче“ , ул. „Георги Сава Раковски” №54, гр. Стара Загора"     СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата:…

Абонаментно поддържане на светофарни уредби на територията на град Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  „Абонаментно поддържане на светофарни уредби на територията на гр. Стара Загора"       СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 18/05/2016Час: 15:00СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА…

Реконструкция на път ІV-66049 с.Борово – с.Ловец

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  „Реконструкция на път ІV-66049 с.Борово – с.Ловец от км 15+530 до км 18+342"           Срокове след промяната   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по осем обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията…

Горещ телефон
за сигнали