Реализирани проекти

Размер на шрифта: A A A
Реализирани проекти за периода 2005 – 2007 г.:

 

Реализирани проекти за периода 2007 – 2012 г.:
Обща стойност на изпълнените проекти по ФАР, национални и оперативни програми 22 834 118 лв.

 

1. „Подобряване и изграждане на техническа инфраструктура на терен за индустриална зона, село Еленино, общ. Стара Загора", програма ФАР BG 2005/017-586.04.01, BG 2006/018-343.10.03, МРРБ и МИЕ.
Обща стойност: 1 600 000 лв. Подаден: 12.07.2007 г. Завършен в края на 2009 г.

 

2. „Затревяване на тренировъчно игрище, част от спортен комплекс "Берое", гр. Стара Загора" по Проект "Красива България" към МТСП.
Обща стойност: 200 000 лв. Подаден: 03.11.2007 г. Период на изпълнение: 2008 г.

 

3. „Благоустрояване на тротоар на ул. „Стефан Караджа", гр. Стара Загора" по Проект „Красива България" към МТСП.
Обща стойност: 118 828 лв. Подаден: 03.11.2007 г. Период на изпълнение: 2008 г.

 

4. Осигуряване на временна заетост за безработни лица по национална програма на МТСП „От Социални Помощи към Осигуряване на Заетост".
Обща стойност: 340 000 лв. Период на изпълнение: 2008 г.

 

5. „Сеансите по психомоторика-основно средство за превенция и промоция на психичното здрове на деца от 3 до 7 годишна възраст в СДГ „Светлина", гр. Стара Загора", МОН.
Обща стойност 9 999,62 лв. Период на изпълнение: 01.07.2008 – 28.02.2009 г.

 

6. „Благоустрояване на паркинг-зона на ул. „Братя Жекови", между ул. „Стефан Караджа" и ул. „Ангел Кънчев", гр. Стара Загора", Проект „Красива България",
Обща стойност 120 000 лв. Период на изпълнение: 31.07.2008 г. – 10.2008 г.

 

7. „Ремонт и благоустрояване на тротоарно пространство на ул. „Ангел Кънчев" между ул. „Хр.Ботев" и ул. „Бр.Жекови" в гр. Стара Загора" по проект „Красива България"
Обща стойност: 82 525 лв. Период на изпълнение: 2009 г.

 

8. Осигуряване на временна заетост за безработни лица по национална програма на МТСП „От Социални Помощи към Осигуряване на Заетост".
Обща стойност – 97 753 лв. Период на изпълнение: 2009 г.

 

9. „Реконструкция и рехабилитация на общински път с. Калояновец – с. Ловец, община Стара Загора", Оперативна програма „Регионално развитие" (ОПРР). Очаква се да приключи проверка на прокуратурата във връзка със сигнал за нередност при изпълнение на проекта. Ръководител - проф. Динев.
Период на изпълнение: от 16.09.2008 г. до 16.09.2010 г. Обща стойност: 2 494 983 лв.

 

10. „Електронна платформа за обмен на най-добри практики и развитие на регионален туризъм", ОПРР, ръководител проект - Н.Горова.
Период на изпълнение: 10.04.2009 г. - 08.10.2010 г. (18 месеца) Обща стойност: 276 350 лв.

 

11. "Община Стара Загора - за по-добро административно обслужване чрез Електронно правителство", Опертивна програма „Административен капацитет, Приоритетна ос 3, Операция 3.1. "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление", схема BG051PO002/08/3.1-02, ръководител проект - Н.Горова
Период на изпълнение: 12.06.2009 г. – 12.11.2010 г.
Обща стойност – 2 368 586 лв., от тях поради нарушения реално са изплатени на Общината 1 083 538 лв.

 

12. Осигуряване на временна заетост за безработни лица по национална програма на МТСП „От Социални Помощи към Осигуряване на Заетост"
Разкрити са общо 163 работни места за безработни лица и за лица на социално подпомагане.
Период на изпълнение: 2010 г. Обща стойност – 187 633 лв.

 

13. Ремонт на Дом за възрастни с физически увреждания в гр. Стара Загора– І-ва част, Проект „Красива България" към МТСП.
Период на изпълнение: 2010 г.
Обща стойност: 528 785 лв, от които 128 812 лв от Община Стара Загора

 

14. „За децата на Стара Загора – с отговорност и любов", ремонт и модернизация на образователна инфраструктура: Детска Ясла № 5"Първи юни", Ст. Загора; Детска Ясла № 7"Еделвайс", Ст. Загора; Детска Ясла №13"Росица", Ст. Загора; ЦДГ № 16 „Горски кът", с. Старозагорски мин. бани; ЦДГ № 17"Знаме на мира", Ст.Загора; ЦДГ № 23 „Кипарис", Ст. Загора; ЦДГ № 26 „Лилия", с. Хрищени; VІ ОУ"Свети Никола", Ст. Загора; Х ОУ „Св.св.Кирил и Методий", ул. „Августа Траяна" № 68, Ст. Загора. Оперативна програма „Регионално развитие",схема BG161PO001/1.1-01/2007, ръководител М.Динева
Период на изпълнение: 03.02.2009 г. - 03.02.2011 г.
Обща стойност: 5 784 050 лв., от които реално изплатени са 4 870 780 лв.

 

15. „Дом за възрастни с физически увреждания в гр. Стара Загора– ІІ-ра част" – вътрешен ремонт, Проект „Красива България" към МТСП.
Период на изпълнение: 2011 г.
Обща стойност: 499 969 лв., от които 99 994 лв. е съфинансиране от Общината.

 

16. "Подобряване физическата и жизнена среда в кв. "Железник", град Стара Загора", ОП «Регионално развитие», Операция 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска", схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009, управляващ орган – МРРБ
Кварталите «Голям Железник» и «Малък Железник» - рехабилитация и ремонт на улична мрежа, подмяна на уличното осветление и монтиране на ново енергийно-спестяващо, съгласно политиките на ЕС за енергийна ефектиност; благоустрояване на междублокови пространства и поставяне на ново специално парково оборудване (пейки, кошчета и др.); изграждане на нови и ремонт на съществуващи детски площадки; изграждане на велоалея; обособяване на паркоместа.
Период на изпълнение: 16.07.2010 г. - 16.07.2012 г.
Обща стойност: 7 461 474 лв, от които изплатени до момента: 2 537 665 лв.

 

17. „Заедно напред", ОП „РЧР", процедура за конкурентен подбор на проекти, схема BG051PO001-4.1.03 "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система". Извънкласни форми на обучение за интеграция на ученици от етническите малцинствени групи от ІОУ „Г.Бакалов", гр. Ст. Загора - в етап на отчитане., ръководител проект: Пенка Чавдарова
Период на изпълнение: 17.06.2011 г. - 17.09.2012 г.
Обща стойност: 143 183,51 лв. От които приблизително 80% са изплатени.

 

18. „Ремонт на дом за стари хора, с. Старозагорски минерални бани, Община Стара Загора" по проект „Красива България" към МТСП, Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове".
Период на изпълнение: 2012 г. Обща стойност: 519 999 лв.
 
 

Реализирани проекти за периода 2011 - 2017 г.

Обща стойност на всички проекти със сключени договори и в процес на изпълнение: 146 064 552 лв. 

1. ''Подготовка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора'', Оперативна програма "Регионално развитие". Община Стара Загора е конкретен бенефициент по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие". Приключена е открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител и сключен договор за изготвяне на ИПГВР с ДЗЗД «Трейс проект», София. На 19.12.2012г. са внесени зоните за въздействие по ИПГВР – първи етап от изпълнението на проекта.

Ръководител проект: арх. Кирчев

Период на изпъление: 23.06.2011 г. – 23.12.2013 г.

Обща стойност: 780 450 лв., от които 48 899.50 лв. съфинансиране от Общината.

 2. „Изграждане на областен информационен център Стара Загора".

Оперативна програма „Техническа помощ", процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация", мярка на подкрепа 3 „Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в България", процедура за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-3.3.02 "Изграждане и функциониране на областни информационни центрове»

Партньори: АРИР Ст. Загора и Областна администрация Стара Загора.

Ръководител проект: Георги Симеонов

Период на изпълнение: 12.07.2011 г. - 12.07.2014 г.

Обща стойност: 505 796,17 лв. Няма съфинансиране от Общината.

 3. "Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция" (Амфитеатър и Антична римска улица в гр. Стара Загора). Оперативна програма „Регионално развитие" (ОПРР). Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма", Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура" Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции". Предстои сключване на основни договори с изпълнители за извършване на дейностите по проекта.

Ръководител проект: инж. Я.Калоянов

Период на изпълнение: 23.11.2011 г. - 23.11.2013 г.

Обща стойност: 4 387 493,88 лв., от които 210 599,71 лв. (5%) от Общината.

4. "Модернизация на отделение по лъчелечение към „Комплексен Онкологичен Център – Стара Загора" по ОПРР, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по бюджетна линия: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации". Община Стара Загора е конкретен бенефициент. Предстои сключване на договори за доставка на медицинската апаратура, строителен надзор и СМР.

Ръководител проект: инж. Узунова

Период на изпълнение: 31.01.2012 г. - 31.01.2014 г.

Обща стойност: 6 737 775лв. Съфинансиране от Общината: 315 339 лв.

5. "Изграждане на Общностен център за социална подкрепа в град Стара Загора", Световната банка за възстановяване и развитие, МТСП, Дирекция „Социално включване". Срок на изпълнение: 24 месеца.

Обща стойност 1 804 189,11 лв, от които 356 340 лв е съфинансиране и собствен принос от Община Стара Загора.

6. „Интегриран воден проект за Стара Загора", Оперативна програма „Околна среда", МОСВ, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Референтен номер BG161PO005/10/1.11/02/16 «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.»

Ръководител проект: инж. Калоянов

Период на изпъление: 01.06.2012 г. – 01.12.2014 г. (30 месеца).

Обща стойност: 40 399 582 лв, от които съфинансиране от Община Стара Загора в размер на 1 232 187 лв.

7. "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за град Стара Загора", Оперативна програма „Регионално развитие", процедура за директно предоставяне на финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града". Проектът ще бъде реализиран на два етапа, първият до 2014г., а вторият в следващият финансов период. Общинският съвет е одобрил вариант, включващ дейностите, които ще бъдат изпълнени в 1-вата част на проекта на стойност около 13,5 млн. евро.

Договор за изпълнение на проекта е сключен с ОПРР на 05.07.2012г.

Период на изпълнение: 05.07.2012 г. - 05.07.2015 г.

Обща стойност: 28 903 503 лв., в т.ч. съфинансиране от Община Стара Загора в размер на 698 263 лв.; Ръководител проект: Й.Николов

8. Одобрени са 5 проектни предложения по Международен Фонд Козлодуй (МФК), МИЕТ. Грантов № 44, подписано на 26.07.2012 г.

8.1. «Внедряване на мерки за енергийна ефективност в V Основно училище „Митьо Станев", град Стара Загора», мярка 2 на Международен Фонд Козлодуй, МИЕТ. Проектното предложение е на стойност 460 464,93 €

8.2. «Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Средно общообразователно училище „Максим Горки", град Стара Загора», мярка 2 на Международен Фонд Козлодуй, МИЕТ. Проектното предложение е на стойност 321 578,65 €

8.3. «Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Целодневна детска градина № 7 „Светулка", град Стара Загора», мярка 2 на Международен Фонд Козлодуй, МИЕТ. Проектното предложение е на стойност 355 750,70 €

8.4. «Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Целодневна детска градина № 20 „Мир", град Стара Загора», мярка 2 на Международен Фонд Козлодуй, МИЕТ. Проектното предложение е на стойност 191 517,36 €

8.5. «Енергийно Ефективна Реконструкция на Общинско Улично Осветление На Територията На Община Стара Загора», Мярка 5 на Международен Фонд Козлодуй, МИЕТ.

Срок на изпълнение: 14 месеца.

Обща стойност: 1 310 514,09 €, от които 730 000 € финансиране от МФК, останалите след корекции ще бъдат финансирани от Община Стара Загора.

9. "Античното наследство на Тракия", Оперативна програма «Регионално развитие» към МРРБ, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти BG161PO001/3.2-02/2011"Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите". Подписан договор на 22.08.2012г. Срок на изпълнение: 24 месеца. Обща стойност: 470 672 лв.

10. „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск". ОПРР, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 «Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск». Създаване на 7 центрове за настаняване от семеен тип. Срок на изпълнение: 24 месеца. Подписан договор за изпълнение на проекта с ОПРР на 22.08.2012 г.

Максимална стойност на проекта: 4 834 432,62 лв. Няма съфинансиране от Общината.; Ръководител проект: арх. Ив.Кирчев

11. "Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора", Оперативна програма „Околна среда", Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO005/10/2.10/07/22 «Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово,(Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол». Община Стара Загора е водеща организация. Партньори са всички останали общини от област Стара Загора и Община Твърдица.

Сключен договор – 29.08.2012 г. Продължителност на проекта: 39 месеца.

Обща стойност: 52 017 747,21 лв. Съфинансирането, което трябва да осигурят всички общини е в размер на 5%, т.е. е 2 600 887,36 лв.

12. Наемане на работници в озеленяването и други помощни дейности по схема BG051PO001-1.1.03 „Развитие", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". По тази схема ще бъдат наети работници с помоща на Агенция по заетостта. Община Стара Загора няма ангажимент за финансови средства.

 Други национални програми:

1. Осигуряване на временна заетост за безработни лица по национална програма към МТСП „От Социални Помощи към Осигуряване на Заетост". Разкрити са общо 3 раб.места за безработни и лица на социално подпомагане. Период на изпълнение: 2012 г. Обща стойност – 59 860,40 лв.;

2. „Енергийно обновяване на българските домове" – проект е по схема BG161PO001-1.2.01-0001 и се изпълнява от МРРБ. а Община Стара Загора само подпомага изпълнението на проекта на нейната територия. Период на изпълнение: 02.07.2012 – 30.04.2015 г.

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали