Проекти в процес на изпълнение

Размер на шрифта: A A A

1. „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, град Стара Загора“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Период на изпъление: 21.12.2016 г. – 21.06.2019 г.

Обща стойност: 1 399 972,00 лева, 100% безвъзмездна финансова помощ.

Описание на проекта

 

2. "Зелена и достъпна градска среда за жителите на гр. Стара Загора - етап II"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Период на изпълнение: 14.02.2017 г. - 14.08.2019 г.

Обща стойност: 15 486 334,97 лева, от които БФП 15 484 521,03 лева и 1 813,94 лева собствен принос

Описание на проекта 

 

3. „Най-доброто за децата“

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Период на изпъление: 12.12.2017 г. – 12.12.2019 г.

Обща стойност: 1 603 512,00 лева

Описание на проекта

 

4. „Най-доброто за децата“-част 2

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Период на изпъление: 10.04.2018 г. – 10.04.2020 г.

Обща стойност: 618 400,00 лева

Описание на проекта

 

5. "Изграждане на социални жилища в гр. Стара Загора"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Период на изпълнение: 14.01.2019 г. - 14.01.2021 г.

Обща стойност: 3 279 276,14 лева

Описание на проекта

Изграждане на социални жилища

Заключителна пресконференция

 

6. "Обновяване на образователната инфраструктура в община Стара Загора"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Период на изпълнение: 03.10.2017 г. - 03.04.2020 г.

Обща стойност: 15 230 609.31 лева

Описание на проекта

 

7. „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване физическата среда на Станционната градина в град Стара Загора“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Период на изпълнение: 25.06.2020 г. - 25.12.2022 г.

Обща стойност: 4 394 004.54 лева

Описание на проекта

 

8. Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в община Стара Загора“ по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Период на изпълнение: 06.07.2021 г. - 30.09.2023 г.

Обща стойност: 1 586 159.73 лева 

Описание на проекта

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали