Проект Модернизиране на отделението по лъчелечение към Комплексен онкологичен център Стара Загора ЕООД

Размер на шрифта: A A A
Оперативна програма „Регионално развитие" (2007-2013)

 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 "Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации"
Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие
Операция 1.1: Социална инфраструктура

 

Име на проекта: „Модернизиране на отделение по лъчелечение към „Комплексен онкологичен център – Стара Загора"

 

Общ размер на проекта: 6 770 801,40 лева
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 5 487 143,13 лева
Собствен финансов принос на Община Стара Загора: 282 312,79 лева
Допълнителен собствен принос: 33 026,10 лева

 

Продължителност на проекта: 24 месеца – от 31.01.2012 до 31.01.2014 г.

 

Специфичните цели на проекта са:
  • Създаване на подходящи условия, чрез преустройство на съществуващите болнични сгради и изграждане на нова пристройка за отделението по лъчелечение в „Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД, с оглед създаване на подходящи технически условия и възможности за диагностика и лечение;
  • Закупуване и внедряване в лечебния процес на „Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор с дозиметрична апаратура за подобряване здравния статус на населението от Областите Стара Загора, Сливен, Хасково и Кърджали.
 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали