Проект Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!

Размер на шрифта: A A A

 Име на проекта: "Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!"

 Номер на проекта: BGLD-1.003-0003

 Бенефициент: Община Стара Загора

 Партньор: Glemmen videregående skole, Норвегия

 Бюджет: 956 635 евро (1 870 986.73 лева)

 Начало на изпълнението: 01.07.2020 г.

 Продължителност: 36 месеца

Описание на проекта: Основната цел на проекта е надграждане и разширяване дейността на Международния младежки център в Стара Загора чрез оптимизиране на условията за социално включване на уязвимите групи, както и разширяване на териториалния обхват и обхватът на участниците.

Предлагане на дейности, реализирани на базата на неформални методи на образование в градове и села в района, където пребивават млади хора в риск и техните семейства.

Основната целева група е деца, младежи и възрастни хора, включително от етнически малцинства, изложени на риск, отпаднали от образователната система, настанени в домове за социални услуги, изложени на риск от бедност и социално изключване.

Дейностите на центъра ще имат за цел създаване на условия за подкрепа, социално включване и личностно развитие на участващите потребители, чрез информиране, консултиране, обучения, дейности за свободното време, предоставяне на възможности за обмяна на опит с организации от страните донори и европейски партньори и участия в съвместни кампании, инициативи и обучения на Националната мрежа на младежките центрове.

Специфичните цели на проекта са: разширяване на териториалния и възрастов диапазон, увеличаване на разнообразието от дейности, извършвани от екипа; създаване на предпоставка за социално включване и включване на уязвими групи, личностно развитие и придобиване на нови знания и умения, психологическа и консултативна подкрепа, овластяване на младите хора и техните семейства, населяващи територията на област Стара Загора; укрепване на партньорствата с организации с подобна визия и мисия на местно, национално и международно ниво, с цел разширяване на познанията на младите хора за заобикалящия ги свят, обогатяване на тяхната култура и повишаване на самочувствието им; засилване на сътрудничеството в рамките на младежкия сектор на европейско ниво.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали