Проект Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Оперативна програма „Регионално развитие" (2007-2013)

 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск"
Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие
Операция 1.1: Социална инфрастурктура

 

Име на проекта: „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора"

 

Общ размер на проекта: 4 834 432,62 лева
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 4 834 432,62 лева
Собствен финансов принос на Община Стара Загора: няма

 

Продължителност на проекта: 24 месеца – от 22.08.2012 до 22.08.2014 год.
 
Общата цел на проект „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора" е да се осигурят условия за нов вид социална услуга в общността за деца в риск, която трайно да замени институционалната грижа на територията на Община Стара Загора, посредством изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура.

 

Постигането на общата цел на проекта ще се осъществи чрез реализацията на следните специфични цели, насочени към постигането на конкретни продукти и резултати:
 • Подобряване на условията за предоставяне на услуги в общността на децата и младежите с увреждания, чрез осигуряване на подходяща и ефективна социална структура;
 • Социално включване и равен достъп на децата и младежите с увреждания, посредством реализацията на социални услуги в общността;
 • Подобряване на жизнената среда и качеството на живот на децата и младежите от ДДУИ в селата Петрово и Сладък кладенец в резултат на социализирането им към общността.
 
Специфичните цели на проекта ще допринесат за постигане общата цел на проекта, като в краткосрочен план допринасят за:
 • Постигане на устойчиво и интегрирано развитие на град Стара Загора;
 • Подобряване на качеството на живот и жизнената среда, отчитайки специфичните нужди на децата над 3 г. и младежите с увреждания;
 • Предоставяне на нов вид резидентни услуги, насочени към деца с умствени увреждания, с цел преустановяване на институционалната грижа.
 
Следните целеви групи ще бъдат пряко и положително повлияни от резултатите по проекта:
 • 77 деца от 3 до 18 годишна възраст, настанени в ДДУИ в село Сладък кладенец;
 • 62 деца от 3 до 18 годишна възраст, настанени в ДДУИ в село Петрово;
 • 50 души персонал на ДДУИ в село Сладък кладенец;
 • 52 души персонал на ДДУИ в село Петрово.
 
Крайни бенефициенти по настоящия проект, които ще се възползват от резултатите от проекта в дългосрочен план са:
 • 136 363 души жители на Община Стара Загора, повлияни индиректно от подобряване на социалните услуги в общината и социалния й облик;
 • 135 души жители на село Сладък кладенец, повлияни индиректно от закриване на ДДУИ в селото;
 • 289 души жители на село Петрово, повлияни индиректно от закриване на ДДУИ в селото.
 
Чрез реализацията на проекта ще бъдат удовлетворени нуждите на целевата група, а именно:
 • Зачитане и уважаване правата на децата и младежите с увреждания на базата на всички национални и международни нормативни актове;
 • Необходимост от промяна на модела на грижа към деца и младежи с умствена изостаналост и физически увреждания, отглеждани в ДДУИ в селата Петрово и Сладък кладенец;
 • Създаване на нов модел на качествена и семейна грижа в Община Стара Загора;
 • Осигуряване на достъпност и комплексност на останалите услуги за тези деца и младежи;
 • Подобряване общото състояние на децата и младежите, отглеждани в институции
 • Създаване на условия за намаляване и избягване на всякакви рискове, свързани с отглеждането и възпитаването на деца и младежи в с увреждания;
 • Осигуряване на максимални условия за включване и участие в обществения живот, според индивидуалните възможности на децата и младежите с увреждания в Община Стара Загора
 • Подкрепа за персонала при предоставяне на новия тип грижа за деца и младежи с увреждания;
 • Промяна на отношението към тези деца и младежи от страна на местната общност.
 
Очаквани резултати:
 • 98 (84+14) деца на възраст над 3 години и младежи с умствена изостаналост, с осигурени възможности за настаняване за отглеждане в подходяща е ефективна социална структура в общността;
 • Осигуряване на постоянна заетост за 77 души персонал на ЦНСТ;
 • Подобрен социален облик на Община Стара Загора, вследствие социализиране на децата и младежите с умствена изостаналост към общността.
 • Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип 7 броя центрове за настаняване от семеен тип в град Стара Загора;
 • Изградени (създадени) зелени площи 1916 кв.м.
 • Обща разгърната площ – 3802.67 кв.м.
 • Застроена площ – 1932.35 кв.м.
Реализацията на проекта цели да подобри условията за предоставяне на услуги в общността на децата и младежите с увреждания, посредством изграждането на подходяща и ефективна социална структура. В резултат ситуирането на седем центъра за настаняване от семеен тип в град Стара Загора ще могат да се реализират социални услуги за деца над 3 годишна възраст и младежи до 18 години в общността, което ще осигури тяхното социално включване и ще подобри нагласата на обществото към тях.

 

В дългосрочен план, постигане целите на проекта ще допринесе за:
 • Постигане на устойчиво и интегрирано развитие на град Стара Загора;
 • Подобряване на качеството на живот и жизнената среда, отчитайки специфичните нужди на децата над 3 г. и младежите с увреждания;
 • Предоставяне на нов вид резидентни услуги, насочени към деца с умствени увреждания, с цел преустановяване на институционалната грижа;
 • Подобряване социалния облик на Община Стара Загора.
 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали