Проект Античното наследство на Тракия

Размер на шрифта: A A A
Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма"
Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите"
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите"
Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР (2007-2013) BG161PO001/3.2-02/2011/011

 

Наименование на бенефициента: Община Стара Загора
Партньор 1: Община Нова Загора
Партньор 2: Община Раднево

 

Общо допустими разходи по проекта: 470 672.00 лв.

 

Финансов принос на кандидата – 5% от общо допустимите разходи

 

Основна цел:
Да подкрепи и увеличи интереса към конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините Стара Загора – Нова Загора – Раднево, което ще допринесе за намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.

 

Основна цел на настоящия Проект е да подкрепи и увеличи интереса към конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините Стара Загора – Нова Загора - Раднево, които ще допринесат за диверсификация на туристическият продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма. Тази цел напълно съответства на целта на операция 3.2. „Увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в различните райони и територии, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите и използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и маркетинг".

 

Специфичните цели на настоящия проект са:
  •  Нарастване на приходи от международен туризъм;
  •  Увеличаване дела на вътрешния пазар
  •  Нарастване на посещенията като общ брой и в неактивния сезон
  •  Разширяване позициите/установяване на целевите пазари ;
  •  Насърчаване развитието на културeн и еко туризъм.
Чрез дейностите по настоящия проект ще се разработят и популяризират на пазара комплексни продукти на дестинацията, които да повлияят положително върху диверсифицирането на цялостния туристически продукт, пазара и по-равномерното териториално и сезонно разпределение на туризма. Разбирайки фрагментирания и разнороден характер на туристическата индустрия, ние залагаме това да бъде постигнато чрез съвместни действия, базирани на партньорство. Подбрани са комплекс от управленски и тематични дейности адекватно на тези допустими по настоящата схема, а именно: разработване и продуктово позициониране на туристически пакети, брандиране, провеждане на рекламна стратегия, изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, участие в събития (международни, национални и регионални туристически борси), обществено осведомяване и информационни услуги, изследване на ефективността на маркетинговите дейности за разпространение, информация, публичност и визуализация, одит.

 

Успешната реализация на проектните дейности ще донесат следните ползи за целевите групи:
  •  развити конкурентноспособни културно-исторически продукти, способни да привлекат значителен брой наши и чужди посетители и туристи;
  •  подкрепени по-слабо развитите туристически локализации като Община Нова Загора и Раднево, притежаващи значителен и уникален туристически потенциал.
Пряко и положително повлияни ще са туристическия бизнес в общините и настоящи и бъдещи туристи), а в дългосрочен план на равнище общност, повлияни ще са и крайните бенефициенти (населението на трите общини).

 

Дейности по управление на проекта:

 

Разработване на туристически продукти и пакети
Уникалната история и култура на Стара Загора и региона представляват негов културен капитал, който се реализира чрез културния туризъм. Дейностите в тази секция ще обхванат най-важните теми и обекти на територията на общините Стара Загора, Нова Загора и Раднево.

 

Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите
Основна цел на тази дейност е да се генерира и разпространи повече информация относно разнообразния туристически потенциал и предлагане в района на Стара Загора - Нова Загора - Раднево, чрез използването на ефективни съвременни средства и техники за достигане до туристическите пазари.

 

Участие в събития (международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири)
Тази дейност ще включва проучване, подготовка и участие в туристически борси и изложения в страната и чужбина. Разпространение на рекламни материали с цел популяризиране на региона и най-популярните туристически пакети.
 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали