Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора - 03/2021

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба  08/03/2021 , 11:15

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

1. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на нормативния акт:

В Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение № 256 по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет Стара Загора на 30.03.2020 г. понастоящем не са нормативно разписани правила за прием в първи клас в начални, основни и средни училища в град Стара Загора по смисъла на чл. 34, ал. 3 от наредбата. Тези правила следва да уредят конкретната процедура и съответно етапи по провеждане на приема, класирането и записването на децата в първи клас.

Текстът на чл. 28, ал. 4 от Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора не дава достатъчно яснота за начина на класиране на учениците в електронната система за прием.

2. Цели, които се поставят:

Целта на настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора е да уточни кои са документите, удостоверяващи наличието на допълнителни критерии за прием в първи клас и да внесе допълнителна яснота за начина на класиране на учениците в електронната система.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на изменението и допълнението на нормативния акт.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора ще доведе до точно изпълнение на Наредбата в частта за удостоверяване наличието на допълнителни критерии за прием в първи клас.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора не противоречи на правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected].

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали