Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора - 03/2021

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба  08/03/2021 , 11:15

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

1. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на нормативния акт:

В Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение № 256 по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет Стара Загора на 30.03.2020 г. понастоящем не са нормативно разписани правила за прием в първи клас в начални, основни и средни училища в град Стара Загора по смисъла на чл. 34, ал. 3 от наредбата. Тези правила следва да уредят конкретната процедура и съответно етапи по провеждане на приема, класирането и записването на децата в първи клас.

Текстът на чл. 28, ал. 4 от Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора не дава достатъчно яснота за начина на класиране на учениците в електронната система за прием.

2. Цели, които се поставят:

Целта на настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора е да уточни кои са документите, удостоверяващи наличието на допълнителни критерии за прием в първи клас и да внесе допълнителна яснота за начина на класиране на учениците в електронната система.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на изменението и допълнението на нормативния акт.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора ще доведе до точно изпълнение на Наредбата в частта за удостоверяване наличието на допълнителни критерии за прием в първи клас.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора не противоречи на правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected].

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали