Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Размер на шрифта: A A A

Проект на Правилника

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

Причини, които налагат промените:

Решенията, които се вземат при гласуване в Общинския съвет, са изключително важни и касаят не само общественото, икономическото и политическото развитие на Община Стара Загора, но и имат последици върху живота на всички граждани в общината. Тъй като към настоящия момент гласуванията в съвета не се публикуват в публично достъпните протоколи на сайта на Община Стара Загора индивидуално за всяко гласуване, а е изключително важно да се знае кой съветник как е гласувал за всяко отделно гласуване, и в съзвучие с утвърдената парламентарна практика, както и с практиката в общинските съвети на други големи областни градове на България предлагам  да се добави нова ал (4) към чл.69 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация със следния текст:

„Гласуванията на всеки един общински съветник по точките от дневния ред на заседанията на Общински съвет се довеждат до знанието на населението чрез интернет, като се публикуват на web - страницата на община Стара Загора.“ 

 2. Цели, които се поставят:

Целта на настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е да се осигури възможност за представяне в пълнота на информацията и прозрачността на решенията на Общински съвет, а именно на бъде достъпно поименното гласуване на общинските съветници.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на новата уредба.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

  Предоставяне на възможност за представяне в пълнота на информацията и прозрачността на решенията на Общински съвет, а именно на бъде достъпно поименното гласуване на общинските съветници.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

  Проектът за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация не противоречи на правото на Европейския съюз.

 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта за изменение и допълнение на наредбата, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали