Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на община Стара Загора

 

Мотиви към Програмата

 

  1. Причини, които налагат приемането:

1. В действащата подзаконова нормативна база на община Стара Загора липсва подобен тип еднократна помощ, която да стимулира чисто финансово едни бъдещи родители и осиновители и да спомогне в първите им стъпки по отглеждане на едно дете. Предвид ниската раждаемост, дори и в голяма община като Стара Загора, действителността у нас ни принуждава да търсим социални методи, чрез които да стимулираме семействата да имат повече деца. Голяма част от двойките не си позволяват да направят тази крачка да имат дете или дори и да я направят, то те се ограничават до едно, най-много две деца. Причината е проста – липса на достатъчно финансови средства, с които да подсигурят началните материални нужди на новия член на семейството, а именно бебешки дрехи, които омаляват бързо, детска количка, бебешко креватче, шкаф за дрехи и др. Водени от горното, предлагаме приемането на тази Програма, за да може по-голяма част от младите семейства да бъдат стимулирани чрез една финансова помощ, която би им помогнала значително в първите стъпки от раждането/осиновяването на едно дете.

2. Подзаконовите нормативни актове, с които се отпускат финансови помощи за стимулиране на раждаемостта са с прекалено широк кръг от правоимащи лица, които могат да ги получават. С тези финансови помощи може да се злоупотребява и именно водени от това, желаем да внесем за разглеждане настоящата програма, като с въвеждане на по-високи изисквания се цели предотвратяване на порочни практики за усвояване на тези средства. По този начин Общината може да предотврати опасността средства от бюджета, които са предвидени за спомагане на отглеждането на едно дете, да бъдат усвоени и да се използват не по предназначение, като същевременно стимулира родителите.

3. Програмата представлява политически, управленски инструмент за насърчаване на отговорното родителство, тя не замества инструментите на държавната политика. Ето защо приемането на тази програма е стимулираща мярка, което обяснява и прецизните критерии, въз основа на които смятаме, че ще стимулираме по-висока раждаемост сред работещите и образовани граждани на нашата община.

  1. Цели, които се поставят:

Настоящата Програма има за цел увеличаване на раждаемостта на територията на община Стара Загора посредством предоставяне на еднократна финансова помощ, която ще спомогне двойките в първите месеци при отглеждането на дете. Програмата си поставя като основна цел и стимулиране на отговорното родителство (а не стимулиране на раждането и отглеждането на деца в риск).

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата Програма:

Предвид обстоятелството, че в Стара Загора по предварителна информация през изтеклата 2018 година са родени над 2500 деца, ще е необходимо да се осигурят средства от бюджета на община Стара Загора, с които да се финансират еднократните помощи при раждане или осиновяване на дете. За последните години по данни на НСИ в община Стара Загора отклонението по показател родени между 50-100 новородени повече или по-малко спрямо предходната година. Налице е устойчивост на този показател, което позволява приблизително точно прогнозиране на необходимите годишни финансови средства. Според статистиката, около 1/3 от населението на територията на община Стара Загора е с висше образование (образователни степен „бакалавър” и „магистър“) и приблизително 1/5 от родители, които нямат завършено средно образование. Оттук може да се направи извод, че съгласно изискванията на настоящата програма около 1/3 от новородените, а е възможно и повече, ще бъдат в семейства, в които поне единият от родителите е с висше образование и 1/5 от родителите няма да покрият образователния критерии за право на получаване на еднократна финансова помощ. Това, обаче, са допускания, като е много вероятно всъщност съотношението да е по различно. Прогнозната стойност, която очакваме да покрие нуждите за изпълнение на програмата е за средно 2000 новородени или осиновени деца умножена по средна сума от 1000лв. или Общо за първата година за програмата – 2 000 000 лв. Тук следва да се отбележи съществуването на редица неизвестни – колко родители отговарят на абсолютния критерий постоянен адрес, колко на абсолютния критерий настоящ адрес, както и изразяването на правно валидна воля за получаване на еднократната финансова помощ. В този смисъл сумата може да варира, но приблизителния разчет показва около тези 2 млн. лв., необходими за стимулиране на раждаемостта по тази Програма.

  1. Очаквани резултати от прилагането:

Очаква се посредством финансовата помощ, която община Стара Загора ще предоставя на двойките, да се стимулира отговорната раждаемост сред населението на Общината, както и ще се насърчи практиката на пълно осиновяване на деца.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганата Програма е подзаконов нормативен акт, който е съобразен със Закона за нормативните актове, Указ № 883 за прилагане на ЗНА, Семейния кодекс и Закона за гражданската регистрация, поради което е предопределено нейното съответствие и с правото на Европейския съюз, тъй като посочените нормативни актове не противоречат на разпоредбите на ЕС.

  На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта за изменение и допълнение на наредбата, които могат да се изпращат на следната електронна поща:  n.videva@starazagora.bg

Горещ телефон
за сигнали