Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества -03/2017

Размер на шрифта: A A A

Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества.

Проект на Правилник68.79 KB30/03/2017, 13:49

Мотиви към проекта

Относно: изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества /приет от Общински съвет с Решение № 459 от 21.05.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 11754 от 26.05.2011 г.; изм. и доп. – Решение № 174 от 26.04.2012 г./

В изпълнение на изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), който е в сила от 1999 год., е създаден Национален съвет по наркотични вещества (НСНВ) - органът за провеждане на националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества и за борба с наркотрафика. Правилникът за организацията и дейността на НСНВ определя функциите и задачите на Общинските съвети по наркотични вещества (ОбСНВ) и Превантивно-информационните центрове (ПИЦ) към тях в общините (административни центрове на области), създадени съобразно чл. 15, ал. 1 от ЗКНВП. Съгласно закона, с дейността си ОбСНВ и ПИЦ имат основна роля за изпълнението на Националната стратегия за борба с наркотиците и Плана за действие към нея. Тяхна отговорност е както разработването, осигуряването и координирането на превантивни дейности и програми за ограничаване на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества в училищна среда и в общността, така и събирането, съхраняването и анализа на информацията, необходима за осъществяване на тази превенция.

Със свое решение № 459/21.05.2009 г. Общински съвет – Стара Загора е приел Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет по наркотични вещества към Община Стара Загора, като орган за осъществяване на националната и местната политика в областта на разпространението, употребата и злоупотребата с наркотици. Промени в Правилника на ОбСНВ са приети с решение № 1174/26.05.2011 г. и с решение № 174/26.04.2012 г.

В Националната стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 и Плана за действие към нея е предвидено ОбСНВ и ПИЦ да осъществяват дейността си на територията на цялата област, в която са ситуирани. Във връзка с перспективата за разширяване на превантивната дейност и за пълно обхващане на област Стара Загора, задълженията, отговорностите и ангажиментите на председателя на ОбСНВ значително се увеличават, което изисква той да е на постоянна и независима позиция. Съобразно чл. 21, т.2 от Правилника за организацията и дейността на НСНВ, чл. 3 (4) от Правилника за организацията и дейността на ОбСНВ – Стара Загора, председателят на ОбСНВ ръководи и контролира дейността на ПИЦ по зависимости. Раздел II, чл. 4 (2), т.1 на Наредба № 6 от 11 април 2014 за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества регламентира условието, че ръководител на превантивна програма може да бъде лице с образователно-квалификационна степен „Магистър по психология“ с 3-годишен стаж в областта на зависимостите към наркотични вещества.

Всичко това налага необходимостта от изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества /приет от Общински съвет с Решение № 459 от 21.05.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 11754 от 26.05.2011 г.; изм. и доп. – Решение № 174 от 26.04.2012 г./

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected].

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали