Проект на Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора,

Размер на шрифта: A A A

МОТИВИ И ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИКА

Постоянната комисия по законност и обществен ред разгледа предложението от директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и приема доводите на адресанта на предложението за основателни, намиращи своето правно основание в чл. 9, ал. 2, във вр. с чл. 9, ал. 1, чл. 11 и чл. 13а от Административнопроцесуалния кодекс, и се подкрепят от аргументите по чл. 3, ал. 3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Поради това, комисията намира, че в процедурата при подаване на заявление – декларация съгласно Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора, следва да се направи промяна, така че кандидатстващият да декларира съгласието си, Община Стара Загора служебно да изисква от Дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора необходимите доказателства, съдържащи лични данни във връзка с декларираните от лицето обстоятелства, относно липсата/наличието на предприета мярка по чл. 26 от Закона за закрила на детето спрямо детето/децата му.

С оглед на това, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 9, ал. 2, във вр. с чл. 9, ал. 1, чл. 11 и чл. 13а от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл. 3, ал. 3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, комисията предлага Общински съвет Стара Загора да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Отменя се текста на чл. 9, ал. 3, т. 2 от Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора;

2. Създава се текст чл. 9, ал. 4, т. 5 от Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора, със следното съдържание:

„т. 5 Удостоверение от Отдел „Закрила на детето“ към ДСП, за обстоятелствата по чл. 6;“.

 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта за изменение и допълнение на наредбата, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали