Проект на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие "Гробищни паркове" - Стара Загора - 03/2022

Размер на шрифта: A A A

Проект на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие "Гробищни паркове" - Стара Загора

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт:

С предложения проект за Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Обредни дейности - Стара Загора“ се осигурява нормативна рамка на дейността по организиране и извършване на услуги, свързани

Със Закона за общинската собственост /ЗОС/ законодателят е дал възможност на Общините да осъществяват стопанска дейност и да създават общински предприятия. Съгласно чл. 52 от ЗОС, общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет. То се създава, преобразува и закрива с решение на общински съвет. Дейността си осъществява въз основа на правилник, приет от общински съвет, с който се определят предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество. Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджет. То е част от структурата на общината, което позволява оптимално планиране на ресурсите и непрекъснат оперативен контрол върху разходите, количеството и качеството на изпълнението.

Общинско предприятие "Гробищни паркове – Стара Загора" се създава с цел управление, стопанисване и поддържане на гробищните паркове на град Стара Загора, както и  осъществяване на траурни услуги, включени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора. Предприятието ще осъществява своята дейност въз основа на приетия правилник, както и в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и приетите от Общински съвет Стара Загора подзаконови актове.

Предметът на дейност на ОП „Гробищни паркове -  Стара Загора“ ще е:

1. управление, стопанисване и поддържане на гробищните паркове и ритуални зали на град Стара Загора;

2. осъществяване дейности по организация на погребения, в това число: определяне на деня и часа на тези действия и осигуряване на гробно място като осигуряване гробно място на покойника;

3.водене на регистри на гробните места по гробищни паркове

4.събиране на такси за гробоползване и други услуги включени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите.

2. Цели, които се поставят:

Целта на настоящия проект за Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие ОП„Гробищни паркове - Стара Загора“ е да се определи нормативно дейността на предприятието, както и неговото устройство като вътрешна структура и правата и задълженията на ръководството и персонала в него. Това ще създаде и условия за ефективен контрол на изпълнението на възложените на предприятието дейности. Чрез Правилника се определя седалище на предприятието и имуществото, което общината му предоставя..

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Общинското предприятие е звено на общинска бюджетна издръжка, като е предвидено то да има статут на второстепенен разпоредител в бюджет. Ежегодно в бюджета на Община Стара Загора следва да се предвиждат средства за осигуряване на финасиране по този Правилник, като в рамките на предвидения бюджет със съответно решение се определя конкретният размер на средствата, които могат да бъдат предоставени на общинското предприятие.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Очакваните резултати от приемането на Правилника, свързани с поставените цели са да се осигури качество на предоставяните услуги, както и да се осигури възможност за оптималното планиране на необходимите ресурси за управлението и стопанисване на общинската собственост.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящият проект на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие “Гробищни паркове – Стара Загора“ е подзаконов нормативен акт и съответства с правото на Европейския съюз, с което е обвързано действащото българско законодателство (Закона за общинската собственост), относимо към уредбата на тези обществени отношения.

Предвид изложените мотиви, представяме следния проект на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие “Гробищни паркове – Стара Загора“:

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за дейността на общинско предприятие „Гробищни паркове – Стара Загора“.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Стара Загора на адрес – гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики” № 107 – Деловодство или на следния електронен адрес: [email protected] 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали