Проект на „Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община - Стара Загора“

Размер на шрифта: A A A

 

 

Проект на Правилник

Мотиви

за приемане на

„ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА -СТАРА ЗАГОРА“

 

  1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт:

            Към настоящия момент не е гласуван и приеман правилник, който да урегулира и регламентира начина и реда за предоставяне на еднократни финансови помощи от предоставения за социални дейности бюджет на Община - Стара Загора, в полза на физически лица с доказана нужда от подпомагане.

  1. Цели, които се поставят:

            Основни цели при приемането на този правилник са регламентиране на ясни правила за предоставяне на финансови средства в полза на физически лица с настоящ и постоянен адрес на територията на Община - Стара Загора, тяхното обективно, прозрачно и правилно разпределяне.

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния документ:

            За приемането и прилагането на „Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община - Стара Загора“ не са необходими допълнителни финансови средства.

            Ежегодно при приемането на годишния бюджет на Община - Стара Загора се предвижда определена сума, която се предоставя на ПК по „Социална политика“ за социални дейности.

4.Очаквани резултати от приемането на този правилник:

            При прилагане на Правилника се очаква ефективно урегулиране на процеса на справедливо и законосъобразно разпределяне на финансовите средства предвидени в бюджета на Община - Стара Загора за безвъзмездно финансово подпомагане на физически лица в нужда.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

            Приемането на „Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община - Стара Загора“ е в пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта за изменение и допълнение на наредбата, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали