Проект на правилник за постъпване в общинските детски ясли на територията на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Проект на Правилник  20/05/2020 , 14:42

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

 

1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт:

С Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, издадена от министъра на здравеопазването се определят основните здравни изисквания и условия за прием в детските ясли. Като подзаконов нормативен наредбата е издадена на основание съответните разпоредби от Закона за здравето. В така съществуващата  нормативна уредба не се съдържат други правила и разпоредби относно условията и реда за провеждане на прием на деца в общинските детски ясли, нито законодателят изрично е предоставил на други органи компетентност за решаване на въпроса. За осъществяване на процедурите по кандидатстване и прием на деца в детските ясли на територията на община Стара Загора е необходимо да бъдат установени единни правила и система, която да гарантира равнопоставеност и прозрачност при класирането и приема на децата в детските ясли, при съобразяване както на желанията на родителите, така и на обективните възможности на общинските детски ясли, като съществуваща социална инфраструктура и социална услуга. Доколкото понастоящем няма нормативен акт, който да урежда тези обществени отношения, а същите са с изцяло с местно значение, то по арг. от правилото на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА в правомощията на общинския съвет е да решава въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи. С правилата за постъпване в общинските детски ясли на територията на община Стара Загора се въвеждат общи правила за поведение които се отнасят се за неопределен и неограничен брой адресати и имат многократно правно действие и същите имат характеристиките на нормативен акт.

С предложения проект за Правилник за постъпване в общинските детски ясли на територията на община Стара Загора се регламентира общата процедурата по кандидатстване, класиране и обявяване на класирането и записване на детето в съответната детска ясла.

2. Цели, които се поставят:

Целта на настоящия проект за Правилник за постъпване в общинските детски ясли на територията на община Стара Загора е да осигури система от правила, които да гарантират равнопоставеност и прозрачност при класирането и приема на децата в детските ясли, като се гарантира в максимална степен съобразяване със заявените от родителите желанията, при съобразяване на обективните възможности на общинските детски ясли, като съществуваща социална инфраструктура и социална услуга. Цел на предложения проект е постигане на по-добро качество на социалната услуга, доколкото с правилата се създава конкурентност между отделните детски ясли.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на новата уредба.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Постигане на равнопоставеност и прозрачност при класирането и приема на децата в детските ясли, като се гарантира в максимална степен съобразяване със заявените от родителите желанията.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът за Правилник за постъпване в общинските детски ясли на територията на община Стара Загора не противоречи на правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта за изменение и допълнение на наредбата, които могат да се изпращат на следната електронна поща:  [email protected] или [email protected] .

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали