Проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Проект на Правилника

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

  1. Причини, които налагат промените:

Съгласно чл. 25, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора, общественият посредник изготвя и представя годишен отчет за дейността си през изминалата година в срок до последното редовно заседание на Общински съвет - гр. Стара Загора за съответната година. Определянето на отчета на Обществения посредник като годишен предполага в неговото съдържание да се включва анализ и информация относно дейността на институцията включително и до края на съответната календарна година. Целесъобразно е в тази връзка да се промени срока по чл. 25, ал. 1 от Правилника, като да се постави срок за представяне годишния отчет на Обществения посредник – до първото редовно заседание на общинския съвет за следващата година.

 2. Цели, които се поставят:

Целта на настоящия проект за Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора е да се осигури възможност за представяне в пълнота на информацията, съответно на годишния отчет за дейността на институцията за предходната календарна година.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

    Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на новата уредба.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

      Предоставяне на възможност на обществения посредник да представи на Общинския съвет отчет за дейността си за цялата предходна календарна година при изпълнение на задължението си по чл. 25, ал. 1 от Правилника.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

    Проектът за Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора не противоречи на правото на Европейския съюз.

       На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта за изменение и допълнение на наредбата, които могат да се изпращат на следната електронна поща:  n.videva@starazagora.bg

 

Горещ телефон
за сигнали