Проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Проект на Правилника

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

  1. Причини, които налагат промените:

Съгласно чл. 25, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора, общественият посредник изготвя и представя годишен отчет за дейността си през изминалата година в срок до последното редовно заседание на Общински съвет - гр. Стара Загора за съответната година. Определянето на отчета на Обществения посредник като годишен предполага в неговото съдържание да се включва анализ и информация относно дейността на институцията включително и до края на съответната календарна година. Целесъобразно е в тази връзка да се промени срока по чл. 25, ал. 1 от Правилника, като да се постави срок за представяне годишния отчет на Обществения посредник – до първото редовно заседание на общинския съвет за следващата година.

 2. Цели, които се поставят:

Целта на настоящия проект за Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора е да се осигури възможност за представяне в пълнота на информацията, съответно на годишния отчет за дейността на институцията за предходната календарна година.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

    Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на новата уредба.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

      Предоставяне на възможност на обществения посредник да представи на Общинския съвет отчет за дейността си за цялата предходна календарна година при изпълнение на задължението си по чл. 25, ал. 1 от Правилника.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

    Проектът за Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора не противоречи на правото на Европейския съюз.

       На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта за изменение и допълнение на наредбата, които могат да се изпращат на следната електронна поща:  [email protected]

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали