ПРОЕКТ НА „НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА С ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“

Размер на шрифта: A A A

 

Предложение

Мотиви

за приемане на

„Наредба за условията и реда за стимулиране на деца с високи постижения в Община Стара Загора“

 

  1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт:

            Към момента няма приет нормативен акт с местно значение, чрез който да се стимулират и подкрепят деца с високи постижения на територията на Община Стара Загора. Според критериите на действащата национална „Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта“ /НУРОЗДИД/ голям брой изявени деца не попадат в нейния обхват.

  1. Цели, които се поставят:

            Основните цели на този нормативен акт са чрез мерки за финансово подпомагане да се осигури по-широк обхват на подкрепа, както и допълнително насърчаване на подрастващите за постигане на високи резултати, стимулиране на техните знания и умения, даване на положителен пример.

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния документ:

            За приемането и прилагането на целите на Наредбата се осигуряват средства по две основни направления: 1. От бюджета на Община Стара Загора, общата сума и финансови параметри се актуализират и приемат ежегодно от общинския съвет. 2. Чрез дарения от граждани и юридически лица по определена от кмета на общината банкова сметка, на основание договор за дарение.

        4. Очаквани резултати от приемането на нормативния акт:

            Очакваните резултати от приемането на този нормативен акт са постигане на по-високи нива на удовлетвореност и допълнителна мотивация сред подрастващите, постигане на високи резултати в категориите Образование и Наука, Изкуство, Спорт.

        5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

 

            Приемането на „Наредба за условията и реда за стимулиране на деца с високи постижения в Община Стара Загора“ е нормативен акт с местно значение, който е разработен в пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта за изменение и допълнение на наредбата, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали