Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора - 08/2019

Размер на шрифта: A A A
ПРОЕКТ
на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора  /приета от Общински съвет с Решение № 1045 от 16.12.2013 г. в сила от 01.01.2014г. , изменена и допълнена с Решение № 589 от 27.10.2016 г./
 
§1. Член 68в, ал. 1, т. 2 се изменя така:
       „Финансова институция – при поемане на краткосрочен дълг;“
 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора е приета от Общински съвет Стара Загора на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 19 от Закона за общинския дълг. По естеството си Наредбата е нормативен административен акт по определението на чл. 75, ал. 1 от АПК, тъй като съдържа административно-правни норми, отнася се за неограничен брой адресати и има многократно правно действие. В този смисъл е и дефиницията на чл. 1а от Закона за нормативните актове. Следователно, при въвеждане на правните норми е необходимо да се вземе предвид ограничението на чл. 76, ал. 3 от АПК затова, че общинските съвети издават нормативни актове, с които се уреждат съобразно нормативни актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение.

Текста на чл. 68в, ал.1, т. 2 от Наредбата е приета в съответствие с уредбата на   чл. 33 и чл. 34 от Закона за общинския дълг в редакцията от ДВ бр. 34 от 2005 г., тези норми обаче са били отменени с ДВ бр. 37 от 2006 г., като е отменен целия раздел „Рамково споразумение“ на глава V от Закона за общинския дълг. Предвид нормата на чл. 13, ал. 1 от Закона за административните актове: Актът по прилагане на закон губи изцяло или отчасти сила едновременно с пълното или частично отменяване на закона съобразно обсега на отменяването, нормата на чл. 68в, ал. 1, т. 2 в частта „„включително при поемане на краткосрочен дълг чрез рамково споразумение“ се явява незаконосъобразна, тъй като след 2006 г. не съществува процедура в Закона за общинския дълг за сключване на рамково споразумение за краткосрочен дълг и горецитираната норма на наредбата се явява несъобразена с нормативен акт от по-горна степен.

В тази връзка в Общински Съвет Стара Загора е постъпил Протест № 3699/2019г. на прокурор от окръжна прокуратура, с който се иска Административен съд Стара Загора да отмени разпоредбата на чл.68в, ал.1, т. 2 в частта „включително при поемане на краткосрочен дълг чрез рамково споразумение“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора, като в протеста са изложени подробни мотиви за направеното искане.

Предвид всичко изложено, считам за необходимо Общински Съвет Стара Загора да вземе решение с което да се приведе наредбата в съответствие със Закона за общинския дълг.

С оглед на дължимото по закон изменение на наредбата и сезирането на Административен съд Стара Загора с протест от окръжен прокурор, на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения и становища по проекта на наредбата, които могат да се изпращат на електронна поща: [email protected]  - Снежана Денева /началник отдел „Бюджет и икономически анализи“/

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали