Проект на Наредба за управление на отпадъците и за опазване на чистотата - 05/2015

Размер на шрифта: A A A

  Проект на Наредба за управление на отпадъците и за опазване чистотата на територията на община Стара Загора    Проект на Наредба292.43 KB     Mотиви към проекта:
На територията на Община Стара Загора към настоящият момент се прилага Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Стара Загора, приета с решение на Общински съвет – Стара Загора с Решение № 368 от 19.05.2005 г., изменена с решение № 201 от 03.10.2005 год. на Старозагорски окръжен съд и изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Стара Загора с Решение № 121 от 24.04.2008 г., Решение № 802 от 29.04.2010 г. След последните промени от 2010 год. текстовете в нея не са прецизирани и съобразени с измененията в нормативните актове от по-висок ранг. Последното налага предприемане на действия за синхронизиране на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Стара Загора, с тези на действащото в Република България законодателство.   Във връзка с горното и с цел постигане на ефективно прилагане на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Стара Загора е необходимо да бъде приета нова Наредба.   Законът поставя нови предизвикателства пред общинските администрации, като въвежда редица нови задължения в областта на разделното събиране на отпадъци и поетапното постигане на цели по рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци. Задължението и отговорността за постигане на целите, законодателят вменява на кмета на общината. За тази цел, всяка общинска администрация следва да извърши основен преглед на съществуващите системи за събиране на битовите отпадъци, както и на техническата инфраструктура за рециклирането и оползотворяването им и да избере най-подходящата, отразяваща спецификата на съответната община/регион при възможно най-ниски разходи за населението.   Както и досега, съществува задължението за изграждане на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Освен това се въвежда и ново задължение за разделно събиране на битовите отпадъци най-малко за: хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал.
Едно от най-важните нови задължения е постигането на цели за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци най-малко за хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал, а определените в закона поетапни цели са както следва:
до 1 януари 2016 г. – най-малко 25 на сто от общото им тегло;
до 1 януари 2018 г. – най-малко 40 на сто от общото им тегло;
до 1 януари 2020 г. – най-малко 50 на сто от общото им тегло.   Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради освен задължението да събират разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, следва да ги предават на лица, притежаващи съответния разрешителен документ и/или с организация по оползотворяване. Условията и реда за събирането и предаването им за оползотворяване следва да бъде уреден в наредба от местно ниво.   В общинските наредби, с които се определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на територията на общината трябва да бъдат включени и допълнителни мерки по отношение управлението на останалите биоотпадъци, генерирани от домакинствата (напр. домашно компостиране, разделно събиране), търговски обекти и заведения за обществено хранене. Следва да започне осигуряването на системи за разделно събиране на биоотпадъците на територията на Община Стара Загора.   Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини, както и отпадъците от зелените площи към търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради трябва да се отделят от общия поток отпадъци и да се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда.
Най-късно до 31 декември 2020 г. трябва да се ограничи количеството на депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.   Кметът на общината отговаря за осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата (чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО) , в т.ч. едрогабаритни домакински отпадъци(шкафове, гардероби, легла, дивани, фотьойли, матраци и други) строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата в малки количества, биоразградими, вкл. зелени отпадъци, батерии, електрически уреди, опасни отпадъци от домакинствата и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места – тези площадки следва да се осигурят в срок до 13 юли 2014 г. В случай, че не са осигурени в този срок, отчисленията за обезвреждане на отпадъците на депа се увеличават с 15 на сто за периода до осигуряването им. Условията и реда за приемане на този широк диапазон отпадъци, следва да бъде уреден в чрез нормативни документи от местното значение.   Кметът на съответната община отговоря за предаването на отделените строителни отпадъци по време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране (чл.10, ал. 4 от ЗУО). Кметът на общината отговаря за организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община (чл.19, ал.3, т.5 от ЗУО).   Редът и условията за създаването и функционирането на системите за разделно събиране на изброените видове отпадъците се определят с наредба на общинския съвет, съгласно чл. 22 от ЗУО, която следва да бъде съобразена с новите разпоредби на закона.
Целта на Наредбата е да урежда обществените отношения, свързани с екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Стара Загора с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. Същата регламентира задълженията на физическите и юридически лица, относно дейности свързани с управление на отпадъците и опазване и поддържане на чистотата.
Всички посочени до тук нови задължения съгласно ЗУО, както и новите изисквания към системите за разделно събиране в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковките, Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства, Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за отработените масла и отпадъчни нефтопродукти и други подзаконови нормативни актове налагат необходимостта от своевременно приемане на новата Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Стара Загора.
Процесът на трансформация на управлението на отпадъците, постигане на поставените цели и задължения по рециклиране и оползотворяване, и осигуряване на съвременни практики изисква да се приеме тази Наредба, съобразена с динамично променящата се законодателна рамка и съответстваща на изискванията на нормативните актове.    

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали