Проект на Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Стара Загора в търговски дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност - 04/2021

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба

Проект на Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Стара Загора в търговски дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност

Мотиви към проекта 

1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт:
С разпоредбата на чл. 51а, ал. 4 от Закона за общинската собственост се определят правомощията на общинските съвети със своя наредба да регламентират условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, като с наредбата се регламентират образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала; възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите, съставът и компетенциите на органите за управление и контрол, редът за определяне на представителите на общината в органите за управление и контрол, техните права и задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията; правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото. Налага се съобразяване на подзаконовата нормативна уредба на дейностите по упражняване на правата на собственост на общината върху капитала на търговските дружества и управлението им с настъпилите промени в общото законодателство Досега действащия нормативен акт на общинския съвет, който регламентира същите обществени отношения несъответства по предметен обхват и съдържание с изискванията на Закона за общинската собственост в актуалната му редакция. От друга страна е необходимо да се съобрази, че с влизането в сила на Закона за публичните предприятия и правилника за неговото прилагане се приемат нови допълнителни нормативни изисквания, вкл. и към общинските търговски дружества, като спрямо тях, съответно спрямо тяхното управление се оказват приложими съответните правила за публичните предприятия. В този смисъл се налага ревизия на досегашната нормативна уредба, с оглед спазванетона  правилото за съответствие на нормативните актове с нормативните актове от по-висока степен.  

 2. Цели, които се поставят:
Целта на настоящата Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Стара Загора в търговски дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност е да се приеме нормативна уредба на дейността по управление на общинските търговски дружества, в рамките на предоставените със закон правомощия на общинския съвет, като при това се осигури съгласуваност на правилата със законовите изисквания за дейността.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на изменението и допълнението на нормативния акт.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:
Прилагането на Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Стара Загора в търговски дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност ще осигури провеждането на дейностите по управление на общинските търговски дружества в съответствие с новоприетото законодателство в областта на управлението публичните предприятия, доколкото дейности по управлението на общинските търговски дружества също са обект на правно регулиране на специалните норми, приложими за публичните предприятия.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Проектът на Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Стара Загора в търговски дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност не противоречи на правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Стара Загора в търговски дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност, които могат да се изпращат в деловодството на Община Стара Загора и на следната електронна поща: [email protected] и [email protected].

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали