Проект на Наредба за реда и условията за пътуване с обществен транспорт по основни автобусни и тролейбусни линии на територията на Община Стара Загора - 03/2021

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба  05/03/2021 , 14:17

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

Приемането на Наредба за реда и условията за пътуване с обществен градски транспорт по основни автобусни линии на територията на Община Стара Загора се налага с оглед необходимостта от приемане на особени правила относно правата и задълженията на превозвача и пътниците, ползващи превозните средства на градския транспорт в Стара Загора и във връзка с реализацията на компонентите на Проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза”, като в предметния обхват на същата бъдат включени и новите правила, относно превозните документи и реда за тяхното издаване и използване. Предстои въвеждането на иновантивна система за продажба на превозни документи с различен вид, валидност и съответно цена, което налага установяване на нормативни правила относно реда за продажба, ползване и валидиране на всеки от тях. Въвеждането на автоматизирана система за таксуване освен, че ще улесни пътниците при ползването на автобусите и тролейбусите и ще подобри качеството на транспортните услуги, налага и алтернативни начини за заплащане на транспортната услуга.

Целта на приемането на настоящата Наредба е – чрез налагането на конкретни социални стандарти и на стандарти за качество на обслужването, да се защити обществения интерес и се създадат условия за развитие на системата на масовия градски транспорт на територията на община Стара Загора.

За прилагане на Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни средства. Очакваните резултати от прилагането на новата наредба са – по-ефективен и по-безопасен градски транспорт на територията на Община Стара Загора.

 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на  Наредба за реда и условията за пътуване с обществен градски транспорт по основни автобусни линии на територията на Община Стара Загора, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected].

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали