Проект на Наредба за пpиeмане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Стара Загора - 01/2020

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба 22/01/2020, 15:16

 

Мотиви към проекта

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове представяме следните Мотиви за проект на Наредба за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Стара Загора.

1. Причини, които налагат приемането на Наредбата за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Стара Загора:

 • Съгласно изискванията на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, за осъществяване на прием в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.
 • Чрез Наредбата за приемане на ученици в първи клас ще бъдат въведени общи правила за прием в първи клас във всички училища на територията на община Стара Загора.
 • Чрез прилагане на електронен продукт за кандидатстване и класиране на учениците, подходът към всички участващи в процеса на приемане на ученици в първи клас – родители и представители на училищата, ще бъде един и същ.
 • Всичко това ще даде възможност за равнопоставеност, обективност и публичност на процедурата по приемане на ученици в първи клас в училищата на територията на община Стара Загора.

2. Цели, които се поставят:  

 • Въвеждане на ясни общи правила за прием в първи клас за всички училища на територията на община Стара Загора;  
 • Улесняване на родителите при реализиране на процедурата по прием на децата в първи клас чрез въвеждане на централизиран електронен прием за училищата на територията на град Стара Загора, при който желанието на родителите за избор на училище е водещо и само при наличие на повече кандидати, отколкото са местата за прием в дадено училище да се дава предимство на децата, които живеят в близост до училището;  
 • Оптимизиране работата на училищните администрации, свързана с приема в първи клас;  
 • Повишаване ефективността на работа на общинска администрация, по смисъла на чл. 256, ал. 1, т. 2 от ЗПУО, отнасящ се до обхвата на подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици

3. Очаквани резултати от прилагането:

 • Да бъдат въведени и прилагани общи правила за прием в първи клас във всички общински училища.
 • Чрез централизирания електронен прием да се улеснят родители и учители при организиране и провеждане на приема на ученици в първи клас.
 • Да се постигне по-висока ефективност на проследяване обхвата на подлежащите на задължително образование ученици.

4. Предложената Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Стара Загора е в съответствие с изискванията и правните норми на националното и европейското законодателство.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 1, ал . 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проект за приемане на нормативен акт, с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на община Стара Загора се приемат предложения и становища в отдел „Образование“ / електронен адрес: [email protected]/, община Стара Загора относно така изготвения проект за приемане на Наредба за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Стара Загора.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали