Проект на Наредба за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане - 11/2014

Размер на шрифта: A A A

 

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1.(1). Тази наредба определя реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Стара Загора, в съответствие със Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
(2). Преместваеми обекти, по смисъла на тази наредба са обекти, предназначени за увеселителни, търговски или други обслужващи дейности. Преместваемите обекти могат да бъдат елементи на градското обзавеждане.
(3). Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за поставянето на преместваеми обекти към временни открити паркинги, зони за платено и безплатно паркиране, пазари за сергийна търговия, открити обекти за спортни дейности и площадки за игра и други подобни открити обекти, разрешени по реда на чл. 55 от ЗУТ.
(4). Преместваемите обекти трябва да отговарят на устройствените и строителните правила за безопасност, за формиране на благоприятна жизнена среда и добър естетически облик на Община Стара Загора.
(5). С Наредбата се определят устройствените изисквания при поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Стара Загора, реда за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и условията за ползване на обектите.
(6). Обектите по ал. 2 могат да се свързват с временни връзки към мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, когато това е необходимо за нормалното им функциониране, което изрично се вписва в разрешението за поставяне.

Чл.2. Преместваемите обекти по смисъла на тази наредба нямат траен устройствен статут, не са трайно свързани с недвижимия имот, не се нанасят в кадастралната карта, не се записват в кадастралните регистри, а за удостоверяването на правото на собственост или други права върху тях не се издават актове, подлежащи на вписване в имотния регистър. Те не представляват строежи по смисъла на § 5, т. 38 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, не представляват недвижими вещи по смисъла на чл. 110 от Закона за собствеността,

Чл.3. Не са предмет на тази Наредба:
- Преместваеми обекти, собственост на Община Стара Загора разположени в УПИ, определени за пазари, както и търговската дейност, регламентирана с Наредбата за пазарите на територията на Община Стара Загора;
- Рекламно-информационни елементи /РИЕ/, регламентирани с Наредба за рекламната дейност на Община Стара Загора.
- Преместваеми обекти, общинска собственост, отдавани под наем по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост;
- Временни обекти, по смисъла на § 17 от ПР на ЗУТ.

Чл.4. Преместваемите обекти могат да се поставят върху имоти: собственост на държавата, общината, физически или юридически лица, като с това не трябва да се нарушава ползването по основното им предназначение, върху които те се поставят, както и да не се застрашава здравето, живота и безопасността на гражданите и други техни права при спазване изискванията и ограниченията на настоящата Наредба.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ

Чл.5. Преместваемите обекти могат да бъдат:
(1). По начин на поставяне:
1. Стационарни – които заемат постоянно площ до 20 кв.м;
2. Мобилни – които се поставят в началото и се прибират след края на работния ден;
(2). По времетраене на ползване:
1. Месечни и годишни – преместваеми обекти - частна собственост, разположени върху терени общинска собственост със срок на ползване до 3 години;
2. Кампанийни и сезонни – преместваеми обекти за провеждане на краткотрайни обществени и атракционни мероприятия, традиционни продажби (мартенски и коледни) върху терени общинска собственост, за период не по-дълъг от 35 дни.
3. С неопределен срок - преместваеми обекти, поставени в частни имоти, обекти, разположени на концесионна територия /съгласно договора/.
(3). По вид:
1. Обекти за търговски, увеселителни или други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси за консумация на открито, хладилни витрини, автомати за храни и напитки, открити щандове, колички, зарядни колонки за електрически превозни средства, слънцезащитни съоръжения, детски атракционни съоръжения, подиуми и др.
2. Елементи на градското обзавеждане - спирки за масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, градински елементи, часовници, и др.
3. Съоръжения за осигуряване на достъпна среда по смисъла на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Чл.6. Преместваемите обекти трябва:
1. да отговарят на нормите за безопасност;
2. да се поддържат в добро техническо и естетическо състояние;
3. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;
4. да не са поставени в нарушение на настоящата наредба и на действащото законодателство;
5. да не застрашават безопасността на движение по улиците;
6. да не са поставени върху съоръжения на техническата инфраструктура или сервитутната им ивица, съгласно действащата нормативна уредба;

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.7.(1). Не се допуска поставянето на преместваеми обекти върху улични платна, с изключение на кампанийни обекти.
(2). Не се допуска поставянето на преместваеми обекти върху имоти, определени за озеленяване или такива с реализирана вегетативна зеленина, освен в случаите, в които в одобрените подробни устройствени планове за паркове и градини, не са посочени такива преместваеми обекти.
(3). Забранено е разполагането на маси за открито сервиране на тротоари по-тесни от 3 метра.
(4). Масите за открито сервиране се разполагат на прилежащия терен на разстояние до 25 м. от лицето на обекта при спазване на изискванията на Наредба № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания
(5). Забранено е разполагането на маси за открито сервиране, хладилни витрини, автомати за напитки и други пред фасадата на търговски обекти или жилищни сгради - разположени в съседство, освен в случаите, в които е представено нотариално заверено съгласие от собствениците на тези търговски обекти.
(6). Забранено е разполагането на маси за открито сервиране, хладилни витрини, автомати за топли напитки и други, извън площта и размерите посочени в одобрената схема.
(7). Когато се предвижда благоустрояване на прилежащия терен към обекта, в схемата за разполагане на масите за открито сервиране се отразява точната площ, съгласно одобрения проект и издаденото разрешение за строеж.
(8). Когато преместваеми обекти се разполагат върху пешеходни зони и пешеходни улици, без автомобилно движение по тях, се осигурява преминаването на транспортни средства със специално предназначение.
(9). В зоните за разполагане на маси за открито сервиране, се разрешава ползването само на леки преместваеми слънцезащитни съоръжения, чийто носещи елементи не са трайно прикрепени към терена, изработени от текстил на метална конструкция, като за Първа и Втора зона от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, в цветовата гама от бяло до свeтло бежово.
(10). В зоните за разполагане на маси за открито сервиране не се допуска надвесването на конструктивни елементи над преместваемите обекти на височина по-малка от 2.30 метра от нивото на терена, върху който са поставени.
(11). Забранява се покриването и заграждането на поставените по тази наредба преместваеми обекти с материали и конструкции, трайно прикрепени към терена, както и такива които изменят трайно субстанцията или начина на ползване на терена.
(12). Допуска се поставянето върху терена на леки прегради / прозрачни преградни стени, кашпи, изкуствена декоративна растителност, бутафорни пластични елементи, подиуми и др., ограждащи площта, върху която е разрешено разполагането на преместваеми обекти, като таксата за заеманата площ се изчислява на кв.м. Проектът за поставянето се одобрява предварително от Общинския експертен съвет по устройство на територията
(13). Не се допуска поставяне на рекламно-информационни елементи, освен в случаите, в които има е издадено разрешение за поставянето им.
(14). Не се допуска поставянето на допълнителни елементи извън площта на разрешения преместваем обект/и.
(15). Лицата, получили разрешение за поставяне на преместваеми обекти по съответния ред, са длъжни да не променят предназначението им, да поддържат в добър вид обектите и пространството около тях, да осигурят безопасни условия за тяхната експлоатация и да ги демонтират и премахнат след изтичане на срока на разрешението за поставяне. Всеки собственик на преместваем обект е длъжен да отбележи на видно място върху обекта името, адреса и телефона си, както и номера и датата на издаденото разрешение за поставяне.
(16). Лицето, на което е издадено разрешение за поставяне на преместваем обект, няма право да преотдава и/или преотстъпва площите, върху които му е разрешено поставяне на обекта, нито самия обект на други лица, под каквато и да е форма (сключване на договори за съвместна дейност, наем, лизинг, възмездно прехвърляне или други правни форми).
(17). Лицето, на което е издадено разрешение за поставяне на преместваем обект е длъжно да съхранява в обекта и при поискване от съответните контролни и одобряващи органи да представи съответните разрешителни и документи, издадени от компетентни органи (РЗИ, ОДБХ, ОД на МВР и др.), упражняващи контрол върху дейността извършваща се „от" и „в" преместваемия обект.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
I. СХЕМА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.8.(1). Преместваемите обекти могат да бъдат поставени, след издадено разрешение по реда на настоящата наредба, в държавни и общински имоти на места, утвърдени със схема, съгласувана с Общинския експертен съвет по устройство на територията и одобрена от Главния архитект на Община Стара Загора.
(2). Поставянето на преместваеми обекти върху поземлени имоти – държавна собственост се извършва въз основа на схема, съгласувана с Общинския експертен съвет по устройство на територията и одобрена от Главния архитект, след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи – с Областния управител.
(3). Разрешения за поставяне на преместваеми обекти в недвижими имоти– паметници на културата, се издават въз основа на схема, одобрена от Главния архитект, след съгласуване с Националния институт за паметниците на културата.
(4). Поставянето на преместваеми обекти в частни имоти се извършва въз основа на виза за проектиране, издадена от Главния архитект на Община Стара Загора. В случай, че лицето не е собственик на имота след представяне на изрично писмено нотариално заверено съгласие от собственика/ците на поземления имот или писмен договор за наем за заетата от преместваемия обект площ с нотариална заверка на подписите.
(5). Схемите за поставяне на обектите по ал. 4 се изработват от заинтересованите лица и се представят на Главния архитект на Община Стара Загора за одобрение.
(6). Схеми за разполагане на маси за открито сервиране в съществуващи зелени площи или предназначени за озеленяване, се изработват и одобряват по реда на ЗУТ.

II. ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.9.(1). Заинтересованите лица подават заявление за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти или елементи на градското обзавеждане по образец, утвърден от Кмета на Община Стара Загора. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. Актуално удостоверение за регистрация на фирмата от Агенция по вписванията или Декларация по чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър с посочен ЕИК.
2. Документ за собственост на имота, в който се иска поставяне на преместваемия обект /с изключение на случаите, когато се заявява поставяне на преместваем обект в имот, собственост на Община Стара Загора/ или нотариално заверено съгласие на собственика, респективно писмен договор за наем със собственика на поземления имот с нотариална заверка на подписите, съответно концесионен договор или др. – в случаите, когато се заявява поставяне на преместваем обект в частен имот;
3. Скица на поземления имот с предложение за точното разположение на преместваемия обект – в случаите, когато се заявява поставяне на преместваем обект в частен поземлен имот;
4. В сгради в режим на етажна собственост, разрешението за поставяне на преместваеми обекти се издава въз основа на писмено съгласие от Общото събрание на етажната собственост или писмен договор за наем с етажните собственици. Съгласието и договорът за наем се оформят по реда на Закона за управление на етажната собственост.
5. Удостоверения за липса на задължения на заявителя по чл.87, ал.6 от ДОПК, издадени от ТО на НАП – Стара Загора и от Отдел "Местни данъци и такси" при Община Стара Загора;
6. Декларация, че участникът не е длъжник по договор с Община Стара Загора и не владее или държи общински недвижим имот без правно основание;
7. Удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите, когато в преместваемия обект ще се извършва стопанска дейност, за която се изисква такова удостоверение;
8. Когато заявителят е лице с увреждане – Експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК;
9. Проектна документация, в случай, че е необходимо.
(2). При установяване на невярно декларирани данни, не се издава разрешение, съответно издаденото такова се отнема.
(3). При наличие на повече от едно заявление за дадено място, Кметът на общината организира провеждане на жребий за поставяне на преместваеми обекти по одобрени схеми.
(4). Жребиите се провеждат по реда и условията на Раздел Пети, от тази наредба.

Чл.10.(1). Разрешението за поставяне на преместваеми обекти се издава от Кмета на Общината или упълномощено от него длъжностно лице, въз основа на схема, одобрена от главния архитект на Община Стара Загора.
(2). В Разрешението за поставяне на преместваеми обекти задължително се посочват:
1. Имената, адреса и единния граждански номер на лицето, съответно фирмата, седалището, адреса на управление и имената на представляващия търговеца, на който се издава разрешението;
2. Собственика на имота, в който се разрешава поставянето;
3. Площта, която заема преместваемият обект;
4. Дължимата такса, определена в НОАМТЦУ;
5. Срокът, за който се разрешава поставянето;
(3). Разрешение за поставяне на обекти по чл.5 ал.3 т.2 може да се издаде и за група елементи на градското обзавеждане.
(4). За поставяне на обекти и елементи на градското обзавеждане в обхвата на концесионна територия може да бъде издадено едно разрешение.
(5). Разрешението за поставяне на преместваем обект се издава след заплащане на:
1. Дължимата такса за месец е определена в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора;
2. Сумата по т.1 се заплаща в 7-дневен срок, считано от датата на уведомяването на лицето, подало заявлението.
(6). Таксите се дължат за посочения в разрешението период и се заплащат ежемесечно, до 1 число на съответния месец.
(7). Лицата, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на преместваем обект, са длъжни да получат същото в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяването им.
(8). При неспазване на сроковете по ал.5 и ал.7, се счита, че е налице отказ от страна на заявителя от подаденото заявление за издаване на разрешение, издаденото такова губи действието си и съответната позиция по схемата се счита за свободна.

Чл.11. Поставянето на преместваеми обекти върху имот, общинска собственост по време на панаири, изложения и базари се разрешава по схема, одобрена от главния архитект. Кметът на Общината или упълномощено от него лице издава разрешения за поставяне по реда на входиране на Заявление по образец до запълване на местата, определени в схемата. За периода на поставяне се заплаща такса, определена в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. За увеселителни обекти и атракциони се представя - проектна документация и/или сертификати за безопасност на конструкцията.

Чл.12. Поставянето на преместваеми обекти върху имот, общинска собственост свързани с обществени мероприятия, в които Община Стара Загора е съорганизатор и такива свързани със събиране на подписки и провеждане на политически прояви се разрешават по схема, одобрена от главния архитект на Община Стара Загора като разрешенията се издават по реда на Наредбата за обществения ред. За периода на поставяне не се заплаща такса.

Чл.13.(1). Поставянето на маси за открито сервиране пред заведенията за хранене и развлечения се извършва след представяне на:
1. заявление по образец;
2. удостоверение за регистрация от Агенция по вписванията;
3. Удостоверение за липса на задължения към Община Стара Загора;
4. Удостоверение за категоризация на заведенията за хранене и развлечения;
5. Схема на разполагане, одобрена от Главния архитект.
(2). Разрешенията за поставяне на преместваемите обекти по ал.1 се издават след представяне на квитанция за платена такса, определена в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.
(3). Максималния срок за за разполагане маси за открито сервиране върху общински терен е до 1 година; за периода от 1 март до 31 октомври се заплаща месечна такса в определения размер съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, а за периода 1 ноември до 28/29/ февруари дневна такса в определения размер съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.
(4). При необходимост от промяна на обстоятелствата се подава ново заявление по надлежния ред.

Чл.14. Промяна във вида и местоположението на преместваеми обекти разрешени по надлежния ред може да се извърши с ново разрешение по реда на тази наредба.

РАЗДЕЛ ПЕТИ
РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ВЪРХУ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.15.(1). Кмета на Община определя със заповед комисия и условията за провеждане на жребий.
(2). Заповедта по ал. 1 се поставя на таблото за обяви в съответното административно бюро, не по - късно от 14 дни от датата на жребия.
(3). За участие в жребий се подава писмено заявление в съответното административно бюро към Община Стара Загора.
(4). Към заявленията се прилагат следните документи:
1. Заявление за участие по образец;
2. Актуално удостоверение за регистрация на фирмата от Агенция по вписванията или Декларация по чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър с посочен ЕИК.
3. Удостоверение за липса на данъчни задължения от НАП и Община Стара Загора;
4. Декларация за запознаване с условията на жребия /по образец/;
5. Декларация за запознаване с условията за забрана за преотстъпване на спечеленото място /по образец/ ;
6. Квитанция за платена такса;
7. Изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
8. Декларация, че участникът не е длъжник по договор с Община Стара Загора и не владее или държи общински недвижим имот без правно основание;
(5). Жребий се провежда и когато се яви само един кандидат от подалите заявления за участие.
(6). Когато за жребия има подадено заявление за участие само от един кандидат, той се провежда в обявения ден и час, като кандидатът се обявява за спечелил.
(7). За своята работа комисията води протоколи, които се подписват от всички присъствали членове.

Чл.16. В петдневен срок от датата на провеждане на жребия за поставяне на преместваеми обекти, на спечелилият се издава разрешение за поставяне след заплащане на съответните такси.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ
ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ

Чл. 17. Преместваемите обекти подлежат на премахване когато:
1. са поставени без разрешение или в несъответствие с издаденото разрешение;
2. са поставени в чужд имот без правно основание или правното основание е отпаднало;
3. срокът на разрешението за поставяне е изтекъл;
4. не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията;
5. не отговарят на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и ал. 3, т. 1 от ЗУТ;
6. не отговарят на други изисквания, определени с тази наредба.

Чл.18.(1). Обстоятелствата по чл. 17 се установяват с Констативен акт, съставен от служителите по чл.223, ал. 2 от ЗУТ. Констативният акт се връчва на собствениците на обектите, подлежащи на премахване по чл. 17, които могат да направят възражения пред кмета на община Стара Загора в тридневен срок от връчването.
(2). В 7-дневен срок от връчването на Констативния акт кметът на общината издава заповед за премахване на преместваемия обект.
(3). Когато собственикът на преместваем обект, поставен в чужд имот, е неизвестен, констативния акт се връчва на собственика на имота или се поставя на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели, както и на определените за това места в сградата на общината. В този случай със заповедта по ал. 2 кметът на общината задължава собственика на имота да премахне обекта за своя сметка.
(4). Когато собственикът на преместваем обект, поставен в общински имот, е неизвестен, констативния акт и заповедта по ал. 2 се поставят на видно място върху обекта в присъствие на двама свидетели, както и на определените за целта места в сградата на общината.

Чл.19.(1). В заповедта по чл. 18, ал. 2 кметът на общината определя срок за премахване на преместваемия обект. В случай, че същият е захранен с вода и ел. енергия, разпорежда на дружествата, доставчици на вода и енергия, да прекратят доставките до определения за премахване обект.
(2). При неспазване на срока за премахване, определен в заповедта по чл. 18, ал. 2 за доброволно премахване, преместваемият обект се премахва принудително.

Чл.20.(1). Служители по контрол на строителството, определени със заповед на кмета на общината, определят начина на изпълнение на принудителното премахване на преместваемия обект в зависимост от вида, физическите му характеристики и неговото местоположение. За предвидените мерки по премахването се съставя протокол, който се одобрява от кмета на общината.
(2). При премахването на преместваеми обекти, за които е необходимо възлагане на външен изпълнител, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
(3). След одобряване на протокола по ал. 1 и след възлагане на външен изпълнител по ал. 2 кметът на общината уведомява всички заинтересовани лица за датата и часа на започване на принудителното премахване на преместваемия обект.
(4). При необходимост принудителното изпълнение на заповедта по чл. 18, ал. 2 се осъществява със съдействието на органите на ОД на МВР.

Чл.21.(1). На определената дата и час служителите по чл. 20, ал. 1 от настоящата наредба съвместно с изпълнителя, в присъствието на представители на експлоатационните предприятия /при необходимост/ и органите на ОД на МВР съставят протокол за състоянието на преместваемия обект преди започването на принудителното изпълнение на заповедта за премахване.
(2). В случаите, когато преместваемият обект не е освободен доброволно от наличните обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождаване.
(3). Изнесеното движимо имущество по ал. 2 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от Кмета на Община Стара Загора, като за наличността му се съставя опис от служители на Община Стара Загора в присъствие на представители на органите на ОД на МВР, където се отразява вида, количеството и състоянието на имуществото при изнасянето му.

Чл.22.(1). След приключване на принудителното премахване на преместваемия обект длъжностните лица по чл.20, ал. 1 от настоящата наредба съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на МВР, когато това е необходимо, съставят протокол за принудителното изпълнение на заповедта.
(2). Извършените разходи по ал.1 са за сметка на адресата/адресатите на заповедта по чл. 18, ал. 2 от наредбата.

Чл.23.(1). Длъжностните лица по чл. 20, ал. 1 от настоящата наредба и изпълнителят съставят протокол за извършените разходи по премахването на преместваемия обект.
(2). Въз основа на влязла в сила заповед по чл. 18, ал. 2 и на протоколите по чл. 22, ал. 1 и чл. 23, ал.1 от настоящата наредба се предприемат действия за събиране на вземанията по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс .
(3). Когато собственикът на преместваемия обект, поставен в общински имот, е неизвестен, разходите по премахването са за сметка на общинския бюджет.
(4). Окончателното почистване на терена от отпадъци, получени при премахване на обекта и възстановяването на терена, се извършва от общината за сметка на адресата/адресатите на заповедта.
(5). За извършените разходи по ал.4, представители на общината и изпълнителя съставят протокол.

РАЗДЕЛ СЕДМИ
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл.24.(1). Контрола за изпълнение на тази Наредба се упражнява от Кмета на Община Стара Загора и/или упълномощен от него заместник- кмет.
(2). Нарушенията по настоящата наредба се установяват с актове за установяване на административни нарушения, съставени от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Община Стара Загора да упражняват контрол по спазване изискванията на Наредбата
(3). Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Стара Загора или упълномощен по съответния ред заместник кмет, въз основа на съставените актове за установяване на административни нарушения.
(4). Установяването на нарушенията по настоящата наредба, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания.
(5). Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателно постановление, с които нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
(6). При повторно нарушение от същия вид, размера на глобата или имуществената санкция, наложена на виновното лице се удвоява.

Чл.25. Разрешенията за поставяне на преместваем обект върху общински имот издадени по реда на тази наредба се отнемат със заповед на Кмета на Община Стара Загора и/или упълномощено от него лице:
- при неспазване на изискванията на настоящата Наредба;
- при обществени нужди, налагащи това действие или започване на процедура по прилагане на подробен устройствен план на съответната територия;
- извършване на рекламна дейност от и върху преместваем обект, без същата да е разрешена по реда и условията на Наредба за реда за издаване на разрешение и
поставяне на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на община Стара Загора;
- при неплащане на месечната такса;

Чл.26.(1). За нарушения по настоящата Наредба на виновните физически лица се налага административно наказание – глоба в размер от 200 до 5 000лв.; на едноличните търговци и на юридически лица – имуществена санкция в размер от 200 до 50 000лв.
(2). При повторно нарушение глобите по предходната алинея се удвояват.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази наредба отменя действащата Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане /приета от Общински съвет с Решение № 216 от 31.05.2012 г.; изм. с Решение № 273 от 28.06.2012 г./
§ 2. Действието на разрешенията за поставяне на преместваеми обекти – общинска собственост, издадени по реда на чл. 56 от ЗУТ и във връзка с отменената Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане /приета от Общински съвет с Решение № 714/16.05.2002 г., изм. С Решение № 788/30.11.2006 г., в сила от 01.01.2007г. /, за които има действащи наемни договори, се запазва за срока на договорите или до предприемане на действия по премахване на обектите.
§ 3. Настоящата Наредба е приета с решение № ............. / ....................... г.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на приемането й, с изключение на разпоредбите на чл. 7, ал. 9, които влизат в сила от 01.01.2016 година.

 

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected] в срок до 26 ноември 2014 година.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали