Проект на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба 23/08/2019, 16:42

Мотиви към проекта

Към настоящия момент на територията на Община Стара  Загора функционират 52 клуба на пенсионера, от които 9 клуба в град Стара Загора и 42 клуба в селата на територията на общината. Всеки клуб е приел свой правилник за организацията, управлението и дейността на клуба, което води до различия в начина на управление, ползване на клубните бази и провежданите дейности в тях.

Във връзка с гореизложеното е необходимо изработването на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на Община Стара Загора

Основната цел на Наредбата е ефективно, целесъобразно и законосъобразно използване на клубните бази с ясна регламентация, на функциите и задълженията на органите на управление и членовете на клубовете.

Приемането на Наредбата ще допринесе за подобряване поддържането на клубната база, социалните контакти, социалната интеграция и жизнения стандарт на пенсионерите, чрез осъществявяне на дейности със социален, здравен и културен характер.

За прилагане на Нареддбата не е необходимо разходване на допълнителни бюджетни средства, както и ангажиране на допълнителен човешки ресурс.

Предложената Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на Община Стара Загора е в съответствие с правото на Европейският съюз и действащото българско законодателство.

 Проектът на Наредбата е изготвен съгласно вътрешните и законовите правила за изготвяне на нормативни актове и е публикуван на интернет страницата за обсъждане и предложения.

 

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: I.kosev@starazagora.bg

Горещ телефон
за сигнали