Проект на Наредба за организация предучилищното образование в Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Проект на наредба156.9 KB04/11/2016, 17:21

МОТИВИ

За приемане на Наредба за организация на предучилищното образование в Община Стара Загора

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на Община Стара Загора е изготвен проект на Наредба за организация на предучилищното образование в Община Стара Загора със следните мотиви:

1. Обстоятелства, които налагат приемането на Наредбата

В изпълнение на разпоредбите, постановени в чл.59, ал.1 и чл.68, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г. с Наредба на общинския съвет се определят:

 Условията и редът за записване;

 Отписването и преместването в общинските детски градини;

 Организацията на допълнителните педагогически услуги, предлагани в детските градини;

 Организирането на съботни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане и възпитание на децата.

2. Целите, които се поставят:

 Систематизиране на информацията за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини;

 Достъпност и публичност на информацията за общинските детски градини;

 Въвеждане на допълнителни услуги по отглеждане на децата.

3. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата.

 Разработване и приемане от Общински съвет на нормативен документ на общинско ниво в съответствие с действащото законодателство на Република България в областта на образованието;

 Участие в създаването на единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и училищно образование;

 Заплащане на такса от ползвателите за допълнителни услуги по отглеждане, възпитание и социализация на децата се извършва на основание на общинската Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

 Предлаганият проект кореспондира и не противоречи на Европейското законодателство, тъй като регламентира организация на предучилищното образование в Община Стара Загора.

На основание на чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на община Община Стара Загора се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата.

Предложения по проекта може да се правят на e-mail:[email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали