Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 08/2019

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба 23/08/2019, 16:56

Мотиви към проекта

Водата е природен ресурс и следва да се използва разумно и ефективно само по целесъобразност. С цел осигуряване на икономически стимули за ефективно използване на водите и възстановяване разходите, извършени за тяхното стопанисване и управление е необходимо да бъдат определени такси за разглеждане на заявления за издаване/изменение или продължаване на срока на разрешителни за водовземане и/или водоползване.

Отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяните на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Стара Загора са уредени с „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора“. В действащата към момента Наредба няма определени такси за предоставяне на горецитираните услуги. 

Във връзка с гореизложеното е необходимо изработването на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

Община Стара Загора ще реализира финансови и икономически ползи от приемането на таксите. Прилагането на предлагания проект на таксите за водовземане и/или водоползване на територията на Община Стара Загора ще обезпечи по-доброто усвояване на водния ресурс и ще осигури допълнителен приход в общинския бюджет.

Предложението за допълване на Наредбата е свързано с определяне на такси за разглеждане на заявление за издаване/изменение или продължаване на срока на разрешителни  за водовземане и/или водоползване .

Предлаганите такси са съобразени с материално-техническите  и административни разходи, които общината би извършвала за предоставяне на услугите.

Предложеният проект за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги не противоречи на нормативни актове от по-висока степен.

 Проектът на Наредбата е изготвен съгласно вътрешните и законовите правила за изготвяне на нормативни актове и е публикуван на интернет страницата за обсъждане и предложения.

 

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: d.decheva@starazagora.bg

Горещ телефон
за сигнали