Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 08/2019

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба 23/08/2019, 16:56

Мотиви към проекта

Водата е природен ресурс и следва да се използва разумно и ефективно само по целесъобразност. С цел осигуряване на икономически стимули за ефективно използване на водите и възстановяване разходите, извършени за тяхното стопанисване и управление е необходимо да бъдат определени такси за разглеждане на заявления за издаване/изменение или продължаване на срока на разрешителни за водовземане и/или водоползване.

Отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяните на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Стара Загора са уредени с „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора“. В действащата към момента Наредба няма определени такси за предоставяне на горецитираните услуги. 

Във връзка с гореизложеното е необходимо изработването на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

Община Стара Загора ще реализира финансови и икономически ползи от приемането на таксите. Прилагането на предлагания проект на таксите за водовземане и/или водоползване на територията на Община Стара Загора ще обезпечи по-доброто усвояване на водния ресурс и ще осигури допълнителен приход в общинския бюджет.

Предложението за допълване на Наредбата е свързано с определяне на такси за разглеждане на заявление за издаване/изменение или продължаване на срока на разрешителни  за водовземане и/или водоползване .

Предлаганите такси са съобразени с материално-техническите  и административни разходи, които общината би извършвала за предоставяне на услугите.

Предложеният проект за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги не противоречи на нормативни актове от по-висока степен.

 Проектът на Наредбата е изготвен съгласно вътрешните и законовите правила за изготвяне на нормативни актове и е публикуван на интернет страницата за обсъждане и предложения.

 

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали