Проект на Наредба за обществения ред при превозни средства - 10/2012

Размер на шрифта: A A A


ПРОЕКТ на Наредба за изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора
/приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 82 от 26.01.2012 г., в сила от 01.03.2012 г./

§ 1. Отменя чл. 65 от Наредбата за за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора.

МОТИВИ към ПРОЕКТА

В следствие изменението публикувано в Държавен вестник, брой 38 от 18.05.2012г., на чл. 67 от Закона за държавния служител, касаещо определянето на допълнителни възнаграждения на държавните служители и новите разпоредби на чл. 107а, ал. 13 – 17 от Кодекса на труда, се отмениха текстовете на чл. 416, ал. 9 и ал. 10 от Кодекса на Труда (в сила от 01.07.2012 година).

В мотивите към законопроекта за промяна е отразена необходимостта за премахване на лошата практика, допълнителното материално стимулиране да е от приходи от административни такси и глоби. Счита се, че същото е неправилен стимул за мотивация на служителите.

В Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора приета от Общински съвет, в разпоредбата на чл. 65 е предвидено средствата в размер до 20% от постъпилите приходи произтичащи от наложени санкции във връзка с Раздел I от Наредбата "Принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили" и с Раздел II "Блокиране колелата на неправилно паркирани автомобили" се разходват за допълнителни трудови възнаграждения към основната заплата на длъжностните лица, осъществяващи контрол по спазването й и определени поименно със заповед на кмета на общината.

С цел да бъде предотвратено налагането на погрешен подход при мотивацията на служителите на Община Стара Загора, предлагам текста на чл. 65 от Наредбата да бъде отменен.

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали