Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 07/2014

Размер на шрифта: A A A

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

Във връзка с подобряване качеството и достъпа до транспортно обслужване на жителите и гостите на гр. Стара Загора с автомобили, извършващи таксиметров превоз, бе проведена среща в Община Стара Загора с представители на фирми, извършващи таксиметрови превози. Обсъдени бяха възможностите за увеличаване броя на местата за престой на таксита на част от съществуващите местостоянки, обособяването на нови и промяна на местоположението на местостоянката в кв. „Железник".
С оглед осигуряване на безопасност на движението работна група обсъди направените предложения и представи възможностите за увеличаване броя на местата за престой на таксита на част от съществуващите местостоянки, обособяването на нови и промяна на местоположението на местостоянката в кв. „Железник".

Друго основание за промяна на наредбата е нововъзникналите обществени отношения с местно значение, изразяващи се в изменение на общи положения и конкретни процедури.
Изменя се процедурата по принудително отстраняване на неправилно паркирали автомобили, което е придружено и с изменения в действащата наредба.

Другите изменения са в следствие на промяна в наименованието на структурни звена в администрацията и вън от нея, както и обслужващи субекти, местната власт.

Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОБЩИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 82 от 26.01.2012 г., в сила от 01.03.2012 г.; Решение № 417 от 27.09.2012г.; изм. - Решение № 509 от 29.01.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 822 от 25.07.2013 г.; изм. и доп. Решение №1124 от 13.02.2014г.; изм. и доп. Решение №1351 от 19.06.2014г./

§ 1. Текстът „Местостоянки на таксита на територията на града: - 1бр. местостоянка на западната пътна лента на бул. „Св. Патриарх Евтимий", пред блок № 97, успоредно на тротоара; - 8 бр. местостоянки бул. „Цар Симеон Велики", успоредно на тротоара, северно от църквата; - 4 бр. местостоянки на бул. „Руски" № 62, успоредно на източния тротоар до Детска поликлиника." на т. VIII. ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ в Приложение № 1 Схема за движение на масовия градски транспорт в Община Стара Загора към Преходните и заключителни разпоредби се променя като придобива следната редакция:
Местостоянки за таксита на територията на града:
   - 2 бр. местостоянки на западната пътна лента на бул. „Св. Патриарх Евтимий", пред блок № 97, успоредно на тротоара;
   - 15 бр. местостоянки бул. „Цар Симеон Велики", успоредно на тротоара, северно от църквата;
   - 6 бр. местостоянки на бул. „Руски" № 62, успоредно на източния тротоар до Детска поликлиника.

§ 2. Текстът „Местостоянки на таксита на територията на града: -10 бр. местостоянки на южната лента на ул. „Загорка", успоредно на тротоара, западно от автобусното обръщало" на т. VIII. ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ в Приложение № 1 Схема за движение на масовия градски транспорт в Община Стара Загора към Преходните и заключителни разпоредби се променя като придобива следната редакция:
Местостоянки за таксита на територията на града:
   - 10 бр. местостоянки в източната част на автобусното обръщало, южно от автобусната спирка

§ 3. Добявят се допълнителни местостоянки за престой на автомобили, извършващи таксиметров превоз, като в текста „Местостоянки на таксита на територията на града" на т. VIII. ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ в Приложение № 1 Схема за движение на масовия градски транспорт в Община Стара Загора към Преходните и заключителни разпоредби, се включат следните:
   - 2 бр. местостоянки на южната пътна лента бул. „Ген. Столетов" в източната част на уширението на спирка на масовия градски транспорт „Ромен Ролан";
   - 1 бр. местостоянка на източната пътна лента на ул. „Кольо Ганчев", на пет метра южно от пешеходната пътека и кръстовището с ул. „Ген. Гурко";
   - 1 бр. местостоянка на източната пътна лента на ул. „П. Парчевич", северно от ул. „Ген. Гурко" в зоната за кратковременно платено паркиране „Зелена зона".
   - 2 бр. местостоянки на западната лента на бул. „М. М. Кусев", южно от ул. „Ген. Гурко", в зоната за кратковременно платено паркиране „Зелена зона";
В останалата си част т. VIII. ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ в Приложение № 1 Схема за движение на масовия градски транспорт в Община Стара Загора към Преходните и заключителни разпоредби, касаеща местоположението и броя на таксиметровите местостоянки остава непроменена.

§ 4. Текстът на чл.8 се изменя, като след думата „дейност" се добавя „са длъжни", както и се заличава текста „които осигурява фирма „Нелсън - Чистота" и разпоредбата добива следната редакция:

чл.8. Всички фирми и частни лица извършващи строителна дейност са длъжни да ползват специално предназначени контейнери за складиране на строителните отпадъци.

§ 5. Текстът на чл.44, ал.1, т.1 се изменя, като след думата (пояснение) „/талони/" се добавя „или изпратен SMS", и разпоредбата добива следната редакция:

т.1. Паркиране на МПС , без да е поставен от водача на арматурното табло на видно място закупен талон или изпратен SMS.

§ 6. Текстът на чл.44, ал.1, т.3 се изменя, като се заличава текста „определено в ал.5" и на същото място се добавя текста „определено в чл.6" и разпоредбата добива следната редакция:

1. Времетраене на паркирането, по-голямо от максималното, определено в ал. 6 на чл. 42.

§ 7. Текстът на чл.44, ал.1, т.5 се изменя, като се добавя след думата „талон" пояснението „/SMS/" и се заличава във втората част на изречението текста „не надвишава" и на същото място се добавя текста „надвишава" и разпоредбата добива следната редакция:

5. През времетраенето на паркиране на автомобила водачът да подменя поставения талон / SMS/ за платена такса за паркиране с друг, с който общото времетраене на паркиране надвишава максимално разрешеното.

§ 8. Текстът на чл.45 се изменя, като се заличава текста „може да бъде принудително задържан" и на същото място се добавя текста „се задържа принудително" и разпоредбата добива следната редакция:

чл.45. След установяване на извършено от водача нарушение, от упълномощени от Кмета на Общината лица, на изискванията по т. 1, 2, 3, 4 и 5 на предходния член, автомобилът се задържа принудително чрез използване на техническо средство до заплащане на таксата за разходите по прилагане на техническото средство.

§ 9. Текстът на чл.47, ал.4 се изменя, като се заличава текста „Охрана на обществения ред" и на същото място се добавя текста „Общинска полиция" и разпоредбата добива следната редакция:

(4). В случай на неправомерно използване, картите за безплатно паркиране на местата за кратковременно платено паркиране в „Зелена зона" , издадени от Община Стара Загора се изземват от служителите на Общинска охрана и полицейските служители от звено Общинска полиция при Община Стара Загора.

§ 10. Текстът на чл.52, ал.1 се изменя, като абревиатурата и съединителния съюз „ООР и" се заличават и на тяхно място се добавя „Общинска полиция или", както и след думата „администрация" се добавя текста „определени със заповед на Кмета на Община Стара Загора" и разпоредбата добива следната редакция:

Чл.52.(1). Принудително преместване на МПС от мястото на паркиране, без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, се извършва от полицейските служители от звено "Общинска полиция" или от длъжностните лица към звено "Общинска охрана" при общинска администрация определени със заповед на Кмета на Община Стара Загора.

§ 11. Текстът на чл.52, ал.2, т.2 се изменя, като след думата „Общината" във второто изречение на разпоредбата, се добавя текста „както и в нарушение на разпоредбите на ЗДвП", след думата „средство" в четвъртото изречение на разпоредбата, се заличава текста „може да бъде" и се добавя словообразователната частица и думата „се задържа" и разпоредбата добива следната редакция:

чл.52, ал.2, т.2 Паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението. Принудителното преместване на неправилно паркираните автомобили се извършва от обозначени с неподвижен пътен знак места, определени със заповед на Кмета на Общината, както и в нарушение на разпоредбите на ЗДвП. В този случай длъжностните лица уведомяват ОД на МВР – Стара Загора за това, че автомобилът е преместен, както и за новото местоположение на превозното средство. Разходите направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на собственика на превозното средство, което се задържа до заплащане на тези разходи, като в този случай на нарушителя се съставя акт, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на уведомяването на ОД на МВР – Стара Загора.

§ 12. Текстът на чл.55,т.1 се изменя, като след думата „упълномощени" се добавя текста „полицейски служители от звено "Общинска полиция при Община Стара Загора ", като се заличава съединителния съюз „и" и на негово място се добавя разделителния съюз „или" и разпоредбата добива следната редакция:

чл.55, т.1. Отстраняването на неправилно паркирани автомобили се извършва от упълномощени полицейски служители от звено "Общинска полиция" при Община Стара Загора или длъжностните лица от звено "Общинска охрана" при общинската администрация.

§ 13. Текстът на чл.55, т.2 се изменя, като след думата „полицай" се заличава текста „упълномощен за това" и на негово място се добавя текста „или упълномощен за това служител от звено "Общинска охрана" и разпоредбата добива следната редакция:

чл.55, т.2. Принудителното отстраняване на автомобил става само след констатиране на нарушението от полицай или упълномощен за това служител от звено "Общинска охрана. "

§ 14. Текстът на чл.55,т.3 се изменя, като след думата „полицай" се добавя текста „или служител от звено "Общинска охрана" и разпоредбата добива следната редакция:

чл.55, т.3. Екипът за отстраняване на неправилно паркирани автомобили се състои от двама служители, извършващи операциите по отстраняването и един упълномощен за това полицай или служител от звено "Общинска охрана", снабдени със специализиран автомобил. Специализираният автомобил трябва да може да отстранява от улични и тротоарни платна всички видове леки автомобили. Процесът на отстраняването включва заснемане, натоварването, транспортирането и разтоварването на неправилно паркирания автомобил. Снимковия материал се използва само от контролните органи, за нуждите на Общинска администрация.

§ 15. Текстът на чл.55,т.5 се изменя, като в двете изречения на точката, след всяка дума „полицаят" се добавя текста „или служителят от звено "Общинска охрана" и разпоредбата добива следната редакция:

чл.55,т.5. Когато полицаят или служителят от звено „Общинска охрана", работещ с екипа по т. 3 установи нарушение на изискванията на наредбата или на Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата по отношение на паркирането, дава нареждане за отстраняване на неправилно паркирания автомобил. Веднага след това полицаят или служителят от Общинска охрана съобщава по мобилна връзка в ОД на МВР данните за автомобила – регистрационен номер, марка, цвят, място на нарушението, час и минути, кой екип отстранява, има ли поставена скоба на колело, посочения в пътния знак паркинг. Тези данни се записват и в специален дневник на паркинга.
§ 16. Текстът на чл.55,т.8 се изменя, като след думата „автомобила "се заличава текста „заплати съответната санкция, или" и на негово място се добавя текста „заплати съответните такси за принудителното отстраняване, отговорно пазене и принудително задържане /ако МПС е било с поставено блокиращо устройство/, и " и разпоредбата добива следната редакция:

чл.55, т.8. Напускане на паркинга се допуска, само след като водачът или собственикът на автомобила заплати съответните такси за принудителното отстраняване, отговорно пазене и принудително задържане /ако МПС е било с поставено блокиращо устройство/, и подпише акт за установяване на административно нарушение, и представи документ за собственост или регистрационен талон.

§ 17. Текстът на чл.58 се изменя, като след думата „престояване" се заличава текста „на блокиран със скоба автомобил той може да бъде отстранен" и на негово място се добавя текста „на блокирано със скоба МПС повече от два часа, то се отстранява", както и при числовото изписване на членовете „42 и 43" се премахва съединителния съюз „и" и се добавя числовото изписване на членовете „44 и 45" и разпоредбата добива следната редакция:

чл.58. При престояване на блокирано със скоба МПС повече от два часа, то се отстранява от мястото на паркиране по реда на чл. 42, 43, 44 и 45, като шофьора или собственика на МПС освен таксата по блокирането, заплаща и таксата по отстраняването, транспортирането и отговорното пазене на паркинга.

§ 18. Текстът на чл.60,т.8 се изменя и разпоредбата добива следната редакция:

чл.60.т.8. Информацията за дейността в зоната за кратковременно платено паркиране се съхранява в звено „Градска мобилност" за срок от една година.

§ 19. Текстът на чл.60, т.3 се изменя, като абревиатурата „ООР" се заличава и на същото място се добавя текста „Общинска полиция" и разпоредбата добива следната редакция:

т.3. Блокиране на колелото на МПС става след констатиране нарушението от служител на звено „Общинска охрана " при общинска администрация.

§ 20. Текстът на чл.60, т.6 се изменя, като след думата „регистрационен номер" се заличават думите „марка, цвят", както и се заличава последното изречение на точката и разпоредбата добива следната редакция:

1. Когато екипа по т. 4 установи нарушаване на изискванията на чл.56, ал.1 и 2 от наредбата, се поставя скоба на едно от колелата на неправилно паркирания автомобил. По правило трябва да се блокира предното ляво колело, но при технически затруднения може да се блокира и друго колело. Веднага след поставяне на скобата екипът съобщава по мобилната връзка на дежурния в Община Стара Загора данните на автомобила – регистрационен номер, място на нарушението, часа и минутите, кой екип е поставил скобата и залепва на предното стъкло на ватомобила съобщение до водача, съгласно чл.56, ал.4 от наредбата. Съобщението съдържа текст с основанието за блокиране на колелото и указания за реда за освобождаването му. Съобщенията се осигуряват за сметка на Община Стара Загора.

§ 21. Текстът на чл.61 става чл.61, ал.1

§ 22. Към текста на чл. 61 се добавя нова ал.2 със следния текст:

чл.61, ал.2. При констатиране на административни нарушения, актосъставителят може да задържа и изземва веществени доказателства, свързани с установяването на нарушението.

§ 23. Текстът на чл.63, ал.1, т.4.2. се изменя, като се заличава текста „За нарушения по чл.29, ал.3 – глоба в размер от 10 до 100 лева" и се добавя текста „За нарушения по чл.29, ал.1 – глоба в размер от 100 до 500 лева" и добива следната редакция:
4.2. За нарушения по чл.29, ал.1 – глоба в размер от 100 до 500 лева.

 
Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected]   /§ 1-3/ и [email protected] /§ 5-22/ в срок до 16.07.2014 година.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали