Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 02/2015

Размер на шрифта: A A A

М О Т И В И

Необходимостта от изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора се налага поради отправени многократни запитвания към Община Стара Загора за въвеждане на нови критерии, определящи правото на безплатно паркиране на хора с увреждания.
Целта на Наредбата за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора е с въвеждането на допълнително условие по – голяма група от хора с трайни увреждания да могат да се възползват от безплатно паркиране на обозначените за тази цел места.
Очакваните резултати от прилагането на променената наредба е по – голяма група собственици на МПС, с трайно намалена работоспособност да могат да се възползват от безплатно паркиране на определените с маркировка и пътни знаци места за инвалиди, не само в цялата страна, а и на територията на целия Европейски съюз.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОБЩИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА /приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 82 от 26.01.2012 г., в сила от 01.03.2012 г.;изм. Решение №415 от 27.09.2012 г; изм. Решение №509 от 29.11.2011 г.; изм. и доп. – Решение №822 от 25.07.2013г.; изм. и доп. – Решение № 1124 от 13.02.2014г.; изм. и доп. – Решение № 1351 от 19.06.2014г.; изм. и доп. – Решение № 1499 от 30.10.2014г./

§ 1. Текстът на чл.8 се изменя, като съществуващият текст се заличава и разпоредбата добива следната редакция:
Чл.8. Забранява се поставянето върху тротоарите на антипаркинг скоба/и или колче/та, без разрешение от Кмета на Община Стара Загора или упълномощено от него лице, на основание Решение на Комисията по безопасност на движението при Община Стара Загора.

§ 2. Текстът на чл.26, ал.4 се изменя, като добива следната редакция:
Чл.26, ал.4. За обслужване на обекти находящи с в границите на паркове, Община Стара Загора издава Разрешения за достъп и движение на МПС с максимално допустима маса до 3,5 тона, както следва:
- В периода от м. април до м.октомври в часови диапазон от 14.00 часа до 16.00 часа.
- В периода от м. ноември до м.март в часови диапазон от 16.30 часа до 18.30 часа.

§ 3. Текстът на чл.26, ал.5 се изменя, като добива следната редакция:
Чл.26, ал.5. При доказана необходимост за обслужване /строително-ремонтни дейности/ на обекти находящи с в границите на паркове, Община Стара Загора издава Разрешения за достъп и движение на МПС с максимално допустима маса над 3,5 тона в часови диапазон, предварително съгласуван с Община Стара Загора.

§ 4. Текстът на чл.40, ал.1, т.4 се изменя, като след думата „сигнализират" се заличава текста „с временни табели от ползвателя". При прекратяване на договора със заявителя, сигнализацията се премахва" и на негово място се добавя текста „от Община Стара Загора със съответния неподвижен пътен знак. Ползвателят е длъжен да постави и подвижна преносима табела.", като разпоредбата добива следната редакция:

т.4. Определените места за паркиране по т. 3, се сигнализират от Община Стара Загора със съответния неподвижен пътен знак. Ползвателят е длъжен да постави и подвижна преносима табела.

§ 5. Към текста на чл.47, ал.3 се добавя нова т. 6 със следния текст:
Лица с аутизъм с вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.

§ 6. Към текста на чл.47, ал.3 се добавя нова т.7 със следния текст:
Лица със 100 % трайно намалена работоспособност с чужда помощ или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.

§ 7. Към текста на чл.57, ал.1 се добавя нова т.13 със следния текст:
На места предоставени за паркиране на основание чл.38, ал.1, с изключение на МПС, определени от ползвателя.

§ 8. Текста на чл.57, ал.1 се изменя, като добива следната редакция:
Забранява се паркирането на местата определени в т.1 – т.13 на настоящата алинея и се отстраняват принудително автомобилите паркирани:

§ 9. Към текста на чл.63, ал.1, т.7 се добавя нова т.7.2 със следния текст:
7.2. За нарушение на чл.8 – глоба в размер от 50 до 200 лева

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected]  и [email protected] в срок до 11.03.2015 година.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали