Проект на Наредба за обществения ред - 02/2015

Размер на шрифта: A A A

 

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приета от Общински съвет с Решение № 462.2 от 05.07.2001г.; изм. с Решение № 527 от 01.11.2001 г.; доп. с Решение № 633от 18.12.2001 г.; изм. с Решения № 661.1, 666.1.2. и 666.2 от 21.02.2002 г.; изм. и доп. с Решение № 100 от 31.03.2004 г.; изм. и доп. с Решение № 488 от 27.10.2005 г., в сила в 14 дневен срок след публикуването им в местния печат; изм. с Решение № 678 от27.07. 2006 г., в сила от 15.08.2006 г.; изм. с Решение № 788 от 30.11.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. с Решение № 1040 от 13.09.2007 г., в сила от 13.09.2007 г.; изм. и доп. с Решение № 260 от 30.10.2008 г., в сила от 30.10.2008 г.; изм. с Решение № 725 от28.01.2010 г., в сила от 01.04.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 525 от 20.12.2012г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. и доп. с Решение № 1002 от 28.11.2013 г./

§ 1. Текстът на чл. 7, ал. 4 от Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора придобива следната редакция:
За обекти – заведения за хранене и развлечение и зали за хазартни игри, към заявлението се прилагат следните документи:
1.Копие на удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обекти по Закона за туризма, или копие от лиценз на Държавната комисия по хазарта.
2.Копие на протокол от акредитирана лаборатория, удостоверяващ спазването на еквивалентните нива на шума, измерен в и около обекта в нощния период от 23.00 до 07.00 часа, издаден до 3 месеца преди подаване на заявлението – с изключение на заведения за хранене, разположени на територията на бензиностации.
3.Копие от договор за охрана: за барове с нощен режим на работа и дискотеки по смисъла на Закона за туризма – договор за физическа охрана с търговци, лицензирани за извършване на частна охранителна дейност; за всички останали обекти – договор за охрана чрез СОТ с лицензирана охранителна фирма.
4.Удостоверение от ОД на МВР, както и от отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи" при Община Стара Загора за липса на констатирани нарушения на обществения ред в съответния търговски обект, за 12 месеца назад от датата на подаване на заявлението – не се отнася за новооткрити обекти.
5.Съгласие от Общото събрание на етажната собственост в случай, че обектът – заведение за хранене и развлечение, за който се иска издаване на разрешение за удължено работно време, се намира в сграда в режим на етажна собственост с предназначение на имотите за жилищни нужди.
6.Декларация за липса на задължения към Община Стара Загора, по образец.
7.Документ за внесена такса.

§ 2. Текста на чл. 7, ал. 5 придобива следната редакция:
За всички останали търговски обекти, с изключение на обектите посочени в ал. 4, към заявлението се предлагат следните документи:
1.Копие от документ, удостоверяващ основанието, на което лицето извършва търговска дейност – документ за собственост или договор за наем.
3.Декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация, по образец.
4.Декларация за липса на задължения към Община Стара Загора, по образец.
5.Документ за внесена такса.

§ 3. Текста на чл. 7, ал. 9 придобива следната редакция:
Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице, отказва издаването на разрешение за удължено работно време при непредставяне на изискуемите документи по ал. 4 и 5 и ако в 14 – дневен срок от уведомяването на лицето, същите не бъдат представени.

§ 4. Текста на чл. 7, ал. 10 придобива следната редакция:
Издаденото разрешение за удължено работно време се отнема със заповед на Кмета на общината в следните случаи:
1. При наличие на две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с протокол за измерване на шума от акредитирана лаборатория;
2. При констатирано едно административно нарушение на тази Наредба, с влязло в сила наказателно постановление;
3. По мотивирано предложение на органите на МВР;

§ 5. Досегашния текст на чл.7, ал.11 става чл.7, ал.12

§ 6. Към текста на чл. 7 се добавя нова ал.11 със следния текст:
ал.11. В изпълнение на правомощията по ал.10 кмета със заповед определя състав на комисия, която да разглежда депозираните жалби или направените предложения от органите на МВР, като комисията се произнася със становище по отношение спазването на реда и условията за отнемане на издадено разрешение за удължено работно време.

§ 7. Текста на чл. 7, ал. 12 придобива следната редакция:
Отказът за издаване на разрешение за удължено работно време и заповедта за отнемане на издадено разрешение за удължено работно време, могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

§ 8. Досегашния текст на чл.29, ал.5 става чл.29, ал.6

§ 9. Към текста на чл. 29 се добавя нова ал.5 със следния текст:

Oхранител или управител на търговски обект, който допусне или нареди да се извърши административно нарушение по чл.7б, ал.1 или чл.7б, ал.3, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 1000 до 2000 лв.

Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.
§ 2. Наредбата е приета с Решение № ............................ на Общински съвет Стара Загора.

В съответствие с вътрешните правила за изработване на проекти на нормативни актовe, бях информиран за необходимостта от изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора.
Работна група назначена с моя Заповед № 10-00-180 / 04.02.2015 г. предостави Доклад от който е видно, че същото се налага с цел актуализиране на условията и реда за издаване на разрешение за удължено работно време след 23.00 часа, както и отстраняването на допусната техническа грешка, касаеща визираното разрешение в Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора.
С предложените корекции и прецизиране на регламентацията на удълженото работно време на търговските обекти ще се актуализира Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора.

 

М О Т И В И

Необходимостта от изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора се налага с цел актуализиране на условията и реда за издаване на разрешение за удължено работно време след 23.00 часа, както и отстраняването на допусната техническа грешка, касаеща визираното разрешение в Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора.
С предложените корекции и прецизиране на регламентацията на удълженото работно време на търговските обекти ще се актуализира Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора.

 

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected]  и [email protected] в срок до 11.03.2015 година.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали