Проект на Наредба за наемните цени - 01/2011

Размер на шрифта: A A AПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
(приета с Решение Nо 684 / 22.12.2009 год.)

& 1. В чл. 15 се създава нова алинея 4: „(4) Тарифата за почасовото ползване на помещения в училища и детски градини на делегирани бюджети се определя съгласно Приложение No 4, раздел ХV „Училища и детски градини" от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора"

Заключителна разпоредба

&2. Наредбата влиза в сила от ............. 2011 год.

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА 
Съгласно действащите в община Стара Загора нормативни разпоредби, цените за почасовото еднократно и многократно ползване на помещения в училищата и детските градини – общинска собственост се определят по реда на Наредбата за наемните цени на недвижимите имоти..

Проучването на опита на останалите общински администрации показа, че предоставянето за еднократно или почасово ползване на имоти – общинска собственост, в които са настанени училищата и детските градини, се извършва от директорите на съответното заведение, срещу заплащане на такси, определени от Общинския съвет. Тези такси са регламентирани в Приложение 4, раздел XV "Училища и детски градини" от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора. Приемането на промените в тази наредба следва да бъде синхронизирано с останалите наредби в община Стара Загора. Това налага да бъдат направени промени в действащата Наредбата за наемните цени (приета с Решение No 684/22.12.2009 год.) в частта за почасово ползване.


Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected]  в срок до 23 януари включително.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали