Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 12/2015

Размер на шрифта: A A A

 
Проект на Наредба 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп. с Решение № 1352 от 19.06.2014 г.; изм. – Решение № 1627 от 18.12.2014 г., изм. и доп. с Решение № 1925 от 25.06.2015 г./, както следва:

           §1. В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл.53 "УСЛУГИ В ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ЗА СПОРТ И ОТДИХ":
           Чл.1. В раздел II , след текста „зад Централна поща" се добавя текста „и в парка в района на бившите Артилерийските казарми"

           Чл.2. Създава се нов раздел "V. За ползване на общински тенис кортове – 10 лв. с вкл. ДДС за час."

 

Мотиви към проекта 
Поради големия обществен интерес и посещения на спортните съоръжения в новоизградения парк на терена на бившите Артилерийски казарми, както и поради разходите, настъпили във връзка с поддържане и експлоатация на обектите (охрана, стопанисване, амортизиране, поддръжка, осветление) се налага въвеждане на цени на услуги за ползването на обектите. Предлаганите цени са съобразени с разходите и с цените предлагани по частните спортни съоръжения от подобен тип.
 
С оглед на гореизложеното предлагам Общински съвет Стара Загора да приеме Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне и администриране на метсните такси и цени на услуги.
 
Проекта на наредбата е изготвен съгласно вътрешните и законовите правила за изготвяне на нормативни актове и е публикуван на интернет страницата за обсъждане и предложения. 
 
Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected] 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали