Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 11/2014

Размер на шрифта: A A A

 
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
 
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора
/приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп. с Решение № 1352 от 19.06.2014 г./

§1. Член 52в, се изменя и допълва, като придобива следния вид:

"Чл.52в. За разглеждане на документи за издаване на разрешение за таксиметров превоз, комплектовано с два стикера, за срок от три години – 180.00 лв." 

 

МОТИВИ
 
Промяната в наредбата се налага поради изменение в Закона за автомобилните превози, съгласно която разрешението не може да бъде издавано за срок на валидност по кратък от три години.
В тази връзка Общински съвет Стара Загора с Решение № 1465 /11.09.2014 г. е определил разрешенията да се издават за срок 36 месеца.
С оглед запазване приходната част на бюджета, се налага увеличение на таксата съобразно по дългия срок на валидност на разрешението.
За промяната и прилагане на наредбата не се изискват допълнителни финансови средства. 
 

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected]  в срок до 12.12.2014 година.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали