Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 06/2015

Размер на шрифта: A A A

 
Проект на Наредба
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора
/приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп. с Решение № 1352 от 19.06.2014 г.; изм. – Решение № 1627 от 18.12.2014 г./

§1. Член 45 се отменя.

§2. Член 46а, точка 2 се допълва така:
(1) В точка 2.1. след абревиатурата «ЗМДТ» се допълва текста «, но не повече от 1000.00лв.»
(2) В точка 2.2.1 след думата «замяна» се допълва текста «, но не повече от 1000.00лв.»
(3) В точка 2.2.2 след думата «делба» се допълва текста «, но не повече от 1000.00лв.»
(4) В точка 2.3 след думата «имущество» се допълва текста « , но не повече от 500.00лв.»

§3. Член 47, ал.1, т.1 се изменя и придобива следния вид:
„За заведения за хранене и развлечения, и игрални зали – 85.00 лв./час за времето след 23:00 часа до 5:00 часа сутринта"

§4. Точка 2 от Приложение № 8 към чл.53 "ДРУГИ УСЛУГИ" се отменя.

 

Мотиви към проекта
Поради настъпили законови промени, както и поради извършен анализ на определени такси, цени на услуги и техните размери, предлагам Общински съвет Стара Загора да приеме Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.
 
В новоприетия Закон за туризма в сила от 26.03.2013 г. е отпаднал ангажимента на общините да заверяват хотелските регистри, поради което чл. 45 от НОАМТЦУ следва да бъде отменен.
 
В чл. 46а от Наредбата е предвидена такса при сделки и разпореждане с общинско имущество и вещни права. След сигнали от участници в търгове и извършен анализ на разходите по подготовка на документите и търговете, се установи, че в случаи на сделки с достигнати големи цени, а така също и при безвъзмедно предоставяне за ползване и др. на имоти с висока данъчна оценка таксите по чл. 46а които са пропорционални достигат големи размери. С оглед на това предлагам към пропорционалната такса да се въведе допълнителен максимален размер на същата.
 
В чл. 47, ал. 1, т. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги е предвидена такса "За издаване на разрешение за удължено работно време се определя годишна такса, както следва:
1. За заведения за хранене и развлечения, игрални зали интернет-клубове – 85.00 лв./час за времето след 23:00 часа до 5:00 часа сутринта"
Интернет клубовете по своя характер не са със статут сходен на заведенията за хранене и развлечение, и игралните зали, поради което след анализ размера на таксата, считам за необходимо категорията „интернет клубове" да отпадне от т.1 и да се събира такса по т.2, както за всички останали търговски обекти в размер на 100 лв. годишно.
 
Поради изменение в Закона за управление на отпадъците е отпаднал ангажимента на общините да заверяват регистрите за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали /чл. 60, ал. 2 от ЗУО(отм.)/, поради което тази цена на услуга обективирана в т.2 на Приложение № 8 към чл. 53 от НОАМТЦУ, следва да отпадне.
 
Проекта на наредбата е изготвен съгласно вътрешните и законовите правила за изготвяне на нормативни актове и е публикуван на интернет страницата за обсъждане и предложения.
За промяната и прилагане на наредбата не се изискват допълнителни финансови средства и същата не противоречи на нормативани актове от по висока степен.
 
Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected] в срок до 22.06.2015 година.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали