Проект на Наредба за изменение на Наредбата за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора - 07/2020

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба  10/07/2020 , 09:52

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Ви представяме следните Мотиви за изменение на Наредбата за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора:

1. Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение на Наредбата за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора са:

  • Постановените принципи в Закона за предучилищното и училищното образование за равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование, чл.3, ал.2, т.3 и т.4 от ЗПУО.
  • Въвеждането на критерий: „Липса на изискуеми данъчни задължения“  ограничава  правата на гражданите да се ползват от услугите на общината, налагат се ограничения на родителите. Предвид, което предлагаме този критерий да отпадне.

2. Целта е, да се обхванат по-голям брой деца,  да има равнопоставеност рационално и справедливо отношение, за да се изпълнят мерките по Механизма за пълен обхват на децата от най-ранна детска въраст.  

3. Очакваните резултати от приемането на предложения проект са актуализиране на някои текстове, съобразно действащото законодателство; привеждане на  Наредбата в съответствие с ЗПУО;  се обхващане на по-голям брой деца равнопоставено, рационално, справедливо;  да отпаднат ограничения з  а родителите.

4. Предлагаме настоящите изменения да влязат в сила, считано от датата на приемане на Наредбата за изменение Наредба за изменение на Наредбата за организацията на предучилищното образование от Общински съвет Стара Загора.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Стара Загора приема предложения и становища, относно Проекта на НАРЕДБА  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА на електронен адрес: [email protected] , [email protected].

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали