Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба

МОТИВИ

С решение № 91 от 30.01.2020 г. на Общински съвет Стара Загора се прие изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. Според нея за използване на многофункционалната зала на Културен център Стара Загора бе определена наемна цена от 3360,00 лв. с включен ДДС, в рамките на шест часа. За всяко следващо събитие в рамките на определеното време, същият ползвател заплаща допълнително 1200,00 лв. с включен ДДС.

Извънредната епидемична обстановка, свързана с превенцията на Covid-19, наложи редуциране на посещаемостта за зрители в закрити зали, според заповедите на Министъра на здравеопазването (към настоящия момент на 50 %).

Редуцирането на посещаемостта и запазването на същия наем, затруднява гостуващите трупи и изпълнители. Констатира се отлив от наемането на залата от гостуващи външни изпълнители. Реципрочно това се отразява негативно върху очакваните приходи в Културен център  Стара Загора.

До отмяната на извънредната епидемична обстановка и свързаните с това ограничения на посещаемостта в залите, за използване на многофункционалната зала на Културен център Стара Загора, да се определи наемна цена от 2250,00 лв. с включен ДДС, в рамките на шест часа. За всяко следващо събитие в рамките на определеното време, същият ползвател да заплаща допълнително 800,00 лв. с включен ДДС.

При отмяна на рестрикциите, свързани с извънредната епидемична обстановка, наемната цена, автоматично да бъде възстановена до определената с  решение № 91 от 30.01.2020 г. на Общински съвет Стара Загора.

На основание чл. 36, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация внасям проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

Проектът на нормативния акт и приложените към него мотиви следва да бъде представен за обществено обсъждане посредством публикуване на интернет страницата на Община Стара Загора в съответната рубрика „ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ“ с указание, че в едномесечен срок от датата на публикуване заинтересованите лица и организации могат да правят предложения и възражения по проекта, като ги депозират в деловодството но Община Стара Загора или изпращат на e-mail: [email protected]

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали