Проект на Наредба за изменение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора - 12/2019

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба  23/12/2019 , 14:00

 

Мотиви към проекта

1. Причини, които налагат промените:

С Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г., изм. с Решение № 1803 от 27.09.2018 г./ е уреден статутът на отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора“. С годините е наложена традиция на празника на Община Стара Загора, 5 октомври, кметът на общината, а в негово отсъствие председателят на общинския съвет, тържествено да връчва на удостоените с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“ лица огърлица и значка, грамота, парична премия. Приетият с наредбата текст, който нормативно регламентира предметното съдържание на отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“ не съответства на наложената през годините традиция. Възприета е дългогодишна практика на удостоените с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“ да се връчва огърлица, а не ключ на града, както е настоящата разпоредба на наредбата.

 

 2. Цели, които се поставят:

Целта на предложения проект на Наредба за изменение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г., изм. с Решение № 1803 от 27.09.2018 г./ е да се съобрази правната уредба на статута на отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“ с наложените във времето традиции относно предметното съдържание на отличието.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на предложените промени в проекта на Наредба за изменение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора не се изисква допълнителен финансов ресурс.

 

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Очакваните резултати след приемането на проекта на Наредба за изменение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора е да се регламентира статута на отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“ в съответствие с възприетите в общината традиции и обичаи.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящия проект на Наредба за изменение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора не противоречи на норми на правото на Европейския съюз.

 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта за изменение и допълнение на наредбата, които могат да се изпращат на следната електронна поща:  m.miteva@starazagora.bg 

Горещ телефон
за сигнали