Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора - 10/2016

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора.

Проект на Наредба94.11 KB10/10/2016, 17:27

Мотиви към проекта

Условията и редът за поемането на общински дълг и за издаването на общински гаранции са уредени в Закона за общинския дълг(ЗОД). В чл.19 от ЗОД (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) е регламентирано, че процедурата за избор на финансова институция и на финансов посредник се провежда по реда на Закона за обществените поръчки(ЗОП).

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 8 и т. 9 от новия ЗОП (обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) обаче законът не следва да се прилага:

- при финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти, включително услугите, предоставяни във връзка с поемането и управлението на държавния дълг, услугите, предоставяни във връзка с управлението на системата на единна сметка и фискалния резерв, услугите, предоставяни от Българската народна банка, операции, извършвани с Европейския инструмент за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност;

-за заеми, независимо от това, дали са свързани с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти;

Посочените промени в ЗОП налагат разработването на местни правила и процедури при избора на финансова институция за поемане на общински дълг или на финансов посредник за емитиране на ценни книжа, които да бъдат уредени в Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Стара Загора.

С предложените промени в Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора се цели гарантиране на принципите на публичност и прозрачност, свободна конкуренция, равнопоставеност на кандидатите и постигане на икономически най-изгодното решение за местната общност при избор на финансова институция за поемане на общински дълг или на финансов посредник за емитиране на ценни книжа.

За прилагането на наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

Предлаганите промени в Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

За мнения и предложения по проекта на наредбата e-mail: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали