Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Стара Загора

 § 1. Чл. 10, ал. 2 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора се изменя така:

„Ал. 2. В изпълнение на стратегията по ал. 1, по предложение на кмета на общината общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. Кметът на общината внася в общинския съвет проект на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост най-късно до внасяне на предложението за приемане на бюджета на общината за съответната година. Проектът на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост съдържа информацията и данните, определени в Закона за общинската собственост, както и други данни, определени с решение на общинския съвет.“

§ 2. Създава се нов чл. 10а със следното съдържание:

Чл. 10а. Със свое решение общинският съвет може да определи и други данни като част от задължителното съдържание на проекта на стратегия за управление на общинската собственост и на проекта за годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3.   Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.

Мотиви:

Във връзка с извършена от Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора проверка, до Общински съвет Стара Загора е постъпило предложение за предприемане на процедура по изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора. С нормата на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост е определено по императивен начин минимално изискуемото съдържание на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост. С текста на чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора е приета уредба относно съдържанието на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на Община Стара Загора, която понастоящем не съответства по обем на разпоредбата на закона. Съгласно разпоредбата на чл. 8 от Закона за нормативните актове, всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. С разпоредбата на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост освен задължителното съдържание на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, са определени реда, условията и срока за приемането й от общинския съвет, както и императивното по своя характер изискване за съответствие с раздела за общински публично-частни партньорства от програмата за реализация на общинския план за развитие. Тъй като е налице императивна законова уредба относно реда, условията и срока за приемането и минималното съдържание на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, не е необходимо да се преуреждат същите обществени отношения чрез повтарянето на практика на законови текстове в наредба на общинския съвет. Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 9, т. 7 от Закона за общинската собственост на общинския съвет е предоставена компетентност  да посочи други данни, освен изброените в текста на чл. 8, ал. 9, т. 1-6 от същия закон, които да бъдат задължителна част от съдържанието на годишната програма на Община Стара Загора за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. В текста на чл. 10, ал. 2, т. 1 – 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора, макар и неизчерпателно се повтаря текста на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост. Тъй като не следва изчерпателно уредени в законов текст обществени отношения да се уреждат отново в подзаконов нормативен акт – наредба  на общинския съвет, досегашния текст на чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора следва да бъде изменен като относно съдържанието на програмата в съответствие с нормата на чл. 8, ал. 9, т. 7 от Закона за общинската собственост се определят допълнителни данни, които да бъдат част от съдържанието на годишната програма на Община Стара Загора за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. С Наредбата за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора се определят изисквания към съдържанието и срока за внасяне на проект на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

Целта на предложението за приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора е съответния текст на нормативния акт да се приведе в съответствие с императивната законова уредба на същите обществени отношения, при това съобразявайки се със степента на изчерпателност  на нормата на закона, както и с обема на делегираните на общинския съвет правомощия да определи и други, неизброени в разпоредбата на чл. 8, ал. 9, т. 1-6 от Закона за общинската собственост данни, които да са част от съдържанието на годишната програма на Община Стара Загора за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

Прилагането на предлаганата нормативна уредба не е свързано с ангажирането на допълнителни финансови и други средства, доколкото по арг. от чл. 8 и чл. 15, ал. 1 и 3 от Закона за нормативните актове по същество не се променят досегашните изисквания към условията, реда, сроковете за приемане и минималното съдържание на годишната програма на Община Стара Загора за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

Като резултат от прилагането на новата нормативна уредба – преодоляването на несъответствието на правната уредба на обществените отношения, така както е прието с императивна по своя характер законова норма и правната уредба на същите обществени отношения, приета от общинския съвет, се очаква да се постигне безпротиворечивост и яснота на приложимите нормативни правила относно изискванията за изготвянето и приемането на годишната програма на Община Стара Загора за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. Постигането на този резултат би осигурил една от гаранциите за законосъобразност на съответните актовете на общинския съвет по приемането на  годишната програма на Община Стара Загора за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

 Предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Стара Загора могат да се изпращат на електронната поща  [email protected] или в деловодството на Община Стара Загора в срок до 13 февруари 2017г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали