Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора

§ 1. Чл. 25, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора се изменя така:

„Ал. 2. По реда на ал. 1 се отдават под наем имоти – частна общинска собственост и на други лица, определени в закон. При наличието на определените в закона условия, по същия ред се отдават под наем имоти – частна общинска собственост, за здравни, образователни и социални дейности.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.

Мотиви:

Във връзка с извършена от Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора проверка, до Общински съвет Стара Загора е постъпило предложение за предприемане на процедура по изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора. С нормата на чл. 14, ал. 6, изр. 1 от Закона за общинската собственост е предвидена възможност с решение на общинския съвет свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не за необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от същия закон. В Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора понастоящем няма изрични норми, които да регламентират реда за отдаване под наем без търг или конкурс на имоти за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението. Направеното предложение от прокурора от Окръжна прокуратура – Стара Загора е с оглед необходимостта за прецизиране на текста на подзаконовия нормативен акт на общинския съвет и приемане на нормативни правила, които да определят реда за предоставяне под наем на имоти – общинска собственост при условията посочени в законовата норма. Необходимо е да се допълни текста на наредбата на общинския съвет, като се приемат съответни правила относно реда за предоставяне под наем без търг или конкурс на имоти – общинска собственост за осъществяване на посочените в закона дейности. Общинският съвет вече е приел правила относно реда за предоставяне под наем без търг или конкурс на имоти – общинска собственост при условия и на субекти, определени в закон. Не е необходимо налагането на друг ред и правила за провеждането на процедурата при условията на чл. 14, ал. 6, изр. 1 от Закона за общинската собственост, доколкото с текста на чл. 25 от Наредбата съдържа съответно приложима процедура.

Целта на предложението за приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора е да се преодолее липсата на изрична подзаконова нормативна уредба относно реда за предоставяне под наем без търг или конкурс на имоти – общинска собственост за здравни, образователни и социални нужди, като се допълни съответния текст на наредбата.

Прилагането на предлаганата нормативна уредба не е свързано с ангажирането на допълнителни финансови и други средства, доколкото по арг. от чл. 8 и чл. 15, ал. 1 и 3 от Закона за нормативните актове по същество не се променят досегашните изисквания и приложимия ред за разглеждане на исканията за предоставяне под наем на имоти – общинска собственост за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на нуждите на населението.

Като резултат от прилагането на новата нормативна уредба – преодоляването на непълнотата на правната уредба на обществените отношения относно реда за предоставяне под наем без търг или конкурс при наличието на посочените в закона условия се очаква да се постигне яснота на приложимите нормативни правила. Постигането на този резултат би осигурил една от гаранциите за законосъобразност на съответните актовете на общинския съвет за отдаване под наем на имоти – общинска собственост.

Предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора могат да се изпращат на електронна поща [email protected] или в деловодството на Община Стара Загора в срок до 24 април 2017 г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали