Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на  местните данъци на територията на община Стара Загора

 

МОТИВИ

на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на  местните данъци на територията на община Стара Загора

 

  1. Причини, които налагат приемането:

Настоящият проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Стара Загора предвижда чрез данъчни по своя характер механизми, въвеждането социални по същността си мерки, насочени към хора, които придобиват първо собствено жилище на територията на община Стара Загора. Възмездното придобиване на имущество, подлежи на облагане с местен данък. Според нормата на чл. 47, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси при възмездно придобиване на имущество данъкът се определя от общинския съвет в размер от 0,1 до 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество. С текста на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Стара Загора общинският съвет е определил конкретния размер на данъка, който приобретателят по съответната сделка дължи за придобиване на имущество на територията на община Стара Загора. При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 2,5 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност. Понастоящем не е предвидено диференциране на размера на данъчната ставка, съобразно конкретни характеристики на имуществото обект на придобиване. С проекта на тази наредба се предвижда диференциране на данъчната ставка, като размерът на данъка за придобиване на първи жилищен имот, който представлява и основно жилище за приобратателя се намаля от 2, 5 на сто на 1, 2 на сто върху стойността на прехвърляното имущество.

 

  1. Цели, които се поставят:

Настоящият проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Стара Загора има изцяло социална насоченост има за цел да осигури форма на подкрепа от страна на местната власт на лица, които придобиват първо собствено жилище и трайно се установяват на територията на общината.

 

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба:

Не се предвижда необходимост от допълнителни финансови средства за осигуряване на прилагането на новите правила относно ставката на данъчно облагане, доколкото новата уредба не предполага създаването на нови самостоятелни административни процедури и от друга страна е свързана с бъдещи приходи в бюджета на общината.

  1. Очаквани резултати от прилагането:

Очаква се посредством предложените с настоящата наредба нормативни промени относно размера на данъчната ставка за определяне на данъка, с който се облагат сделките за възмездно придобиване на първо жилище на територията на община Стара Загора да се осигури социална подкрепа на лица, които трайно се установяват, работят и живеят в община Стара Загора.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Стара Загора е подзаконов нормативен акт, който е съобразен със Закона за нормативните актове, Указ № 883 за прилагане на ЗНА, както и с правото на ЕС и не противоречи на правилата за определяне на размера на данъка, регламентирани в Закона за местните данъци и такси.

 

В срок от един месец от датата на публикуване на настоящия проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Стара Загора, предложения и становища могат да бъдат изпращани на [email protected] или в деловодството на Община Стара Загора.

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали