Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В - 12/2022

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В

Мотиви към проекта 

I. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на нормативния акт:

На територията на Община Стара Загора действа Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В /приета от Общински съвет Стара Загора с Решение № 286 от 28.04.2016 г./. Тя определя реда и условията за насърчаване на инвестициите с общинско значение за община Стара Загора, издаване на сертификат клас В и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите, съгласно изискванията на глава трета на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и на Правилника за прилагането му (ППЗНИ).

Икономическият растеж на всяка община се реализира под въздействието на комплекс от фактори, сред които в съвременните условия определящо място заемат инвестиционната привлекателност и акумулираните ресурси в общината, като е необходимо да се търсят нови възможности за модернизация и обновяване на водещите отрасли чрез местни и чуждестранни инвестиции.

С Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В, се цели от една страна да се стимулира инвестиционната активност в града, а от друга да се повиши нейната привлекателността, така че да се осигури по-висока конкурентност прямо други инвестиционни дестинации в страната. Това предлагаме да се постигне като се предложат допълнителен пакет от мерки и действия, които администрацията може да предложи на потенциални инвеститори - предоставяне от страна на общинските органи на статистическа и друга информация, която би могла да улесни стартирането и реализирането на бизнес проекти, организиране на мероприятия, свързани с подпомагане на контактите между фирмите и улесняване на комуникацията им с държавни и общински органи и неправителствени организации и др. С цел улесняване на инвеститорите, предлагаме да се изведат ясно и точно необходимия пакет от документи, които следва да се приложат при подаване на заявлението за присъждане на сертификат клас В. В предложените изменения в Наредбата са включени и указания за начина, по който следва да изглежда издавания сертификат клас В с необходимите реквизити. В допълнение е добавен и реда, по който се предоставя индивидуално административно обслужване на съответния инвеститор от общинската администрация. Към настоящото изменение и допълнение на Наредбата се предвижда да бъде предложена за одобрение и методология, която да бъде използване при оценка на допустимостта за издаване на сертификат клас В.

II. Цели, които се поставят:

Предложените промени в Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В /приета от Общински съвет Стара Загора с Решение № 286 от 28.04.2016 г./ имат за цел да увеличат нивото на ПЧИ в местната икономика в отговор на енергийна трансформация, пред която област Стара Загора е изправена, с цел облекчаване на негативните социално-икономически сътресения. Промените ще покажат високо ниво на прозрачност в работата на местната администрация и ще я затвърдят като сигурен и надежден партньор в лицето на местния и чуждестранен бизнес и важната роля, която Общината има за провеждане на политиката за насърчаване на инвестициите. С промените ще се постигне и повишаване привлекателността на общината като място за живеене и правене на бизнес.

От нормативна гледна точка основната цел, която се поставя с приемане на промените в Наредбата е регламентиране на всички изискуеми документи за кандидатстване, самия шаблон на сертификат за общински инвестиции клас В, предоставяне на допълнителни мерки за стимулиране на инвестиционната активност, както и изчистване на други пропуски свързани с предоставянето на индивидуално обслужване от местната администрация, така че да бъдат защитени както интересите на Общината, така и на инвеститорите.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Очакваните резултати от приемане на промените в Наредбата са пълноценно използване на съществуващата нормативна уредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение. Общият резултат, който се очаква от прилагане на промените в Наредбата, е подобряване на инвестиционния климат в общината и въвеждане на ефективни мерки за контрол и отговорност на инвеститорите, привличане на допълнителен финансов ресурс, повишаване качеството на предоставяните услуги и осигуряване на конкурентна среда. Очаквани икономически резултати са: повишаване на икономическия растеж в резултат на нарастване на инвестициите в производства с висока добавена стойност, чрез подобрени условия за правене на бизнес; увеличаване дела на инвестициите като процент от БВП на глава от населението в Стара Загора; създаване на висококвалифицирана заетост и значително намаляване на безработицата, както и отключване на „апетита” на бизнеса към инвестиции в град Стара Загора и областта. 

IV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на изменението на нормативния акт.

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В не противоречи на правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected].

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали