Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване зелената система на Община Стара Загора - 08/2021

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Стара Загора

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт:

На територията на Община Стара Загора действа Наредба за поддържане и опазване на зелената система на община Стара Загора, като наредбата е приета на основание чл. 62, ал. 10 от ЗУТ, според който общинският съвет приема наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на общината. По арг. от правилото на чл. 62, ал. 2 от ЗУТ основа на зелената система са озеленените площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално или общинско значение - паркове, градини, улично озеленяване. Определени са и площите допълващи зелената система. В правомощията на общинският съвет е да приеме правила, включително и ограничителни, които да осигуряват опазване на зелената система. Според досегашният текст на чл. 10, ал. 1 от наредбата в изградени паркове и озеленени площи за широко и ограничено обществено ползване не се допуска изграждане на огради, освен ако това не е предвидено с правилата и нормите за прилагане на действащ ПУП. Необходимо е да бъде прецизирана нормата, с оглед съобразяване с процесуалните срокове за провеждане на административните процедури за осигуряване на съответствие на приетите с действащия общ устройствен план устройствени характеристики на територията с тези на подробния устройствен план за имотите в тази територия. Приоритет е осигуряване на гаранции за правата и интересите на гражданите, както и зачитане на обществения интерес. Осигуряването и изграждането на зелената система се подчинява на специални устройствени правила и самостоятелен режим на защита, като при това в определена от закона степен е предмет на правна уредба с нормативен акт на общинския съвет. Приемането на предложената редакционна промяна в досегашния текст не променя досегашния режим за недопускане на изграждането на огради в поземлени имоти, находящи се в територии част от зелената система. Текстът на практика се прецизира с оглед на факта, че част от зелената система са всички съществуващи и изградени паркове, градини и озеленени площи, независимо от правилата и нормативите, действали и приложими по време на тяхното изграждане или създаване, като от значение е действителното фактическо положение относно съответната територия, част от зелената система.

Съгласно правилото на чл. 48, ал. 2 от ЗУТ   Общинският съвет може да определя общите изисквания към оградите (вид, форма, височина, материали и други) съобразно видовете устройствени зони и територии, оформянето на първостепенната улична мрежа и другите публични пространства, теренните особености, предназначението на поземлените имоти и в съответствие с правилата и нормативите към действащите подробни устройствени планове.

Съобразява се правилото, че  влизането в сила на новия общ устройствен план се спира действието по прилагане на заварените подробни устройствени планове в частите, в които с общия устройствен план се предвижда промяна на предназначението и начина на устройство на поземлените имоти.

2. Цели, които се поставят:

Предложените промени в Наредба за поддържане и опазване на зелената система на община Стара Загора имат за цел да се осигури безпротиворечивост на приложението на ограниченията за ограждане на поземлени имоти в територии, които са част от зелената система или я допълват, като при това е без значение вида  на оградата или начинът, по който е поставено ограждението.

3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на зелената система на община Стара Загоре да се създаде още по – голяма прецизност и прозрачност при прилагане на нормите на Наредбата, като краен резултат от прилагането е подобряване качеството и достъпността на зелената система и качеството на градската среда.

4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на изменението на нормативния акт.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на зелената система на община Стара Загор не противоречи на правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на зелената система на община Стара Загор, които могат да се изпращат на следната електронна поща:  [email protected] или в деловодството на Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали