Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора - 01/2021

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба  22/01/2021 , 16:05

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

1. Причини, които налагат приемане на промените:

Причините, които налагат приемането на промените в Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора съгласно чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, са продиктувани от следните правни предпоставки.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация  (обнародван в ДВ бр.107/18.12.2020 г.) , с който се променя действаща нормативна уредба, регламентираща правомощията

на общинските съвети, кметовете на общини, кметовете на кметства и кметските наместници в процеса на съставяне и изпълнение на общинските бюджети. Въвежда се задължение на кмета на общината да предложи на общинския съвет и той, от своя страна, да одобри разпределение на планираните разходи по бюджета на общината по отделни кметства и населени места с кметски наместници по конкретни показатели.

Общинските съвети имат законово определени правомощия да определят реда за провеждане на публични обсъждания на проекта за бюджет на общината, отчета за изпълнение на бюджета на общината и проектите за поемане на дългосрочен общински  дълг. В условията на въведени ограничителни противоепидемични мерки с цел овладяване разпространението на COVID-19 провеждането на присъствени публични обсъждания по досега установения ред в повечето случаи е невъзможно. Чрез предложените промени в проекта на Наредба се предлагат правила за провеждане на публични обсъждания в условията на извънредни обстоятелства.

 

2. Цели, които се поставят:

Основната цел при разработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора акт е синхронизиране на текстовете от Наредбата с нормативните актове от по-висока степен. Постигане на пълнота и последователност на Наредбата в съответствие с изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и на Закона за публичните финанси при спазване на йерархичната подчиненост на нормативните актове. Направен е анализ и преглед на действащата Наредба, въз основа на който в някои части са въведени нови норми

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на предложените промени в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора, съгласно чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси не се изисква допълнителен финансов ресурс.

 

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Очакваните резултати след приемането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора е да се гарантира по-голяма финансова самостоятелност на кметствата и населените места с кметски наместници, да се засили личната отговорност и заинтересованост на всеки кмет на кметство и кметски наместник по отношение изразходването на одобрените годишни разходи по бюджета на общината.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора се отнася до уреждане на взаимоотношения, касаещи функции на ораните на местната власт и местното самоуправление и не предполагат изготвянето на анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.

 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в срок от 30 дни, Община Стара Загора чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Стара Загора на е-mаil адрес: [email protected]  

Снежана Денева -  Н-к отдел „Бюджет и икономически анализи“

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали