ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредбата

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА

РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

 

1.Причини, които налагат приемането на изменението на нормативния акт:

    Уважаеми дами и господа, общински съветници, след промяна на наредбата през 2016г. и определяне на новите зони за таксуване , се е получила техническа грешка и е бил намален обхватът на централна зона в частта за забрана за поставяне на рекламни информационни елементи по-големи от 2 м2 и половина. Предвид новата визия на центъра и строго определените изисквания за цвят на елементите в градска среда, големина и външен вид, предвид и безразборното поставяне на големи рекламни пана в централна градска част, които развалят визията на града ни, предлагам да се промени обхвата на чл.5 ал.4 т.9 по следния начин:
             -На изток, началото на западния тротоар с ул. Патриарх Евтимий.
             -на запад, началото на източния тротоар с ул. Отец Паисий
             -на север , началото на източния тротоар с ул. Ген. Столетов
            - на юг, началото на северния тротоар с ул. Христо Ботев

2. Цели, които се поставят:

Целта на настоящата Наредба за изменение на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Стара Загора е да подобри цялостната визия на централната градска част на града и премахването на безразборно разположените рекламни елементи, с което града ни ще придобие по-добър вид.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на изменението на нормативния акт.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Прилагането на Наредба за изменение на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Стара Загора и разширяването на зоните на забрана за поставяне на рекламни информационни елементи значително ще подобри визията на централната градска част и ще спре безразборното поставяне на рекламни пана.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

 Проектът на Наредба за изменение на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Стара Загора не противоречи на правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта за изменение и допълнение на наредбата, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали