Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора - 01/2020

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба  29/01/2020 , 14:52

 

Мотиви към проекта

1. Причините, които налагат изменението на Наредбата за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора /приета от общински съвет с Решение № 422 от 26.03.2009 г., влиза в сила от 01.04.2009 г.; доп. с Решение № 517 от 25.06.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 1105 от 31.03.2011 г., в сила от 01.04.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 645 от 28.03.2013 г., в сила от 01.04.2013 г.; изм. и доп. с Решение № 376 от 30.06.2016 г.; изм. и доп. с Решение № 659 от 22.12.2016 г.; изм. и доп. с Решение № 791 от 30.03.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 992 от 29.06.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 1193 от 25.10.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 1328 от 31.01.2018 г./ са следните:

На 26.07.2019 г. в ДВ. Бр.60 са обнародвани изменения на Закона за политическите партии и Закона за общинската собственост, които влизат в сила на 30.07.2019 г.

С тях се регламентира безвъзмездното ползване на имоти – частна общинска собственост от ръководства на политически партии, отговарящи на изискванията на Закона за политическите партии.

Въведени са специфични условия и ред за сключване на договорите, като право да получат помещение за безвъзмездно ползване имат парламентарно представени партии отговарящи на разпоредбите на ЗПП.

Вменено им е задължението да заплащат всички експлоатационни разходи произтичащи от ползването на имота. В предоставените имоти, организациите не могат да развиват стопанска дейност. Съгласно нововъведенията те могат да ползват помещенията съвместно с трети лица само за цели пряко свързани с дейността на партията.

Предвид настъпилите промени в чл. 15а от ЗОС законодателят е определил специфични условията за прекратяване на правоотношенията с политическите партии, в случаите когато партията:

- придобие в собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване;

- престане да отговаря на условията за предоставяне на общински имоти, определени с отделен закон;

- не плаща експлоатационните разходи на имота за повече от три месеца;

- наруши забраните за преотдаване под наем и преотстъпване за ползване на трети лица или същата развива стопанска дейност;

 

2. Цели, които се поставят: Наредбата за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора да бъде приведена в съответствие с българското законодателство.

3. Финансови и други средства необходими за прилагането на наредбата: Предлаганите промени не изискват финансови средства за прилагането им.

4. Очаквани резултати от прилагането: Синхронизиране на Наредбата за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора с актове от по-висока степен.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Проектът на Наредбата е разработен в съответствие с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да му противоречат.

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]    

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали